Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-910 2020-06-15
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UGDYMO PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. A-910

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ 3.2 papunkčiu:

1. N u r o d a u, kad:

1.1. nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 16 d. vaikų neformaliojo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo programos vykdomos švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.2. vaikų neformaliojo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas, jeigu nevykdomi šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti reikalavimai, tęsiamas nuotoliniu būdu.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A-829 „Dėl ugdymo proceso švietimo įstaigose, vykdančiose neformalųjį ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą“.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                       Regina Rupšienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią