Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-208 2020-05-22
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir jų finansavimo šaltinius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (pagal priedą).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės  švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ priedo 5, 7, 20 punktus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Rasa Paulauskienė

2020-05-15

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-

priedas

 

 

ŠIAULIŲ R.  DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIAS LEISTINAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

Finansavimo šaltinis, pareigybės pavadinimas, darbo laiko norma per savaitę (valandos per savaitę)

Mokymo lėšos

Mokymo lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Pareigybių skaičius / valandos per savaitę

Pareigybių skaičius / valandos per savaitę

Pareigybių skaičius / valandos per savaitę

 1.  

Direktorius

1 / 40

 

 

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

1 / 40

 

 1.  

Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui

1 / 20

 

 

 1.  

Skyriaus vedėjas švietimo pagalbai

1 / 20

 

 

 1.  

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

17 / 525

 

 1.  

Pradinių klasių mokytojas

11 / 396

 

 

 1.  

Bendrojo ugdymo mokytojas

28 / 595,08

 

 

 1.  

Neformaliojo švietimo mokytojas ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupėms, vykdančioms veiklą daugiau nei 4 val. per dieną

2 / 32,5

 

 

 1.  

Logopedas

2 / 40,25

 

 

 1.  

Specialusis pedagogas

2 / 46

 

 

 1.  

Socialinis pedagogas

1 / 36

 

 

 1.  

Mokytojo padėjėjas

1  / 40

 

 

 1.  

Klasės kuratorius

2 / 72

 

 

 1.  

Bibliotekininkas

1 / 40

 

 

 1.  

Auklėtojo padėjėjas

 

 

10 / 400

 1.  

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

 

 

2  / 45

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

 

1 / 40

 1.  

Pastatų priežiūros ir transporto skyriaus vedėjas

 

 

1 / 40

 1.  

Valgyklos vedėjas

 

 

2 / 80

 1.  

Sekretorius

 

 

1 / 40

 1.  

Raštvedys

 

 

1 / 40

 1.  

Kompiuterių priežiūros specialistas

 

 

1 / 40

 1.  

Šilumos ūkio specialistas

 

 

1 / 20

 1.  

Vairuotojas

 

 

4 / 140

 1.  

Virėjas

 

 

5 / 200

 1.  

Valytojas

 

 

8 / 300

 1.  

Rūbininkas-budėtojas

 

 

1 / 30

 1.  

Darbininkas

 

 

3 / 120

 1.  

Kiemsargis

 

 

3 / 120

 1.  

Virtuvės darbininkas

 

 

2 / 80

Iš viso

53 / 1377,83

18 / 565

46 / 1735

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 117

 

PASTABOS:

1. Mokyklos direktorius, neviršydamas didžiausio valandų skaičiaus, suderinęs su Švietimo paslaugų centru, Švietimo ir sporto skyriumi ir Administracijos direktoriumi, tvirtina faktinį darbuotojų valandų per savaitę sąrašą pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytus darbo užmokesčio asignavimus.

2. Pareigybės, nurodytos šiuose pareigybių normatyvuose, nustatomos atsižvelgiant į mokinių (vaikų) skaičių mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

_________________________________

Dokumento priedai:
TSP-208 - DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
TSP-208 - DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
TSP-208 - DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią