Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-205 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


herbas-strik1

                                                                                                                 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-13 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „14. Socialinis darbuotojas pirmą kartą besikreipiantiems piniginės socialinės paramos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą surašo ir užregistruoja socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, o pakartotinai besikreipiantiems, kilus pagrįstiems įtarimams dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumo, vykdo gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas.“

2. Papildyti nauju 291 punktu:

„291. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos.“

3. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

          „46. Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę skirti arba neskirti vienkartinę pašalpą 51–63 punktuose numatyta tvarka ir (arba) skirti arba neskirti piniginę socialinę paramą ar nutraukti jos teikimą Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. Skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė viršija turto vertės normatyvą ir vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys nuosavybės teise turi tik vieną gyvenamąjį būstą, vieną gyvenamųjų teritorijų žemės sklypą, vieną mėgėjų sodų žemės sklypą ar žemės ūkio naudmenų iki 6 ha.“

4. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

„53. Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa Įstatyme nenumatytais atvejais nevertinant turto gali būti teikiama sunkios ligos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“, sunkios traumos bei sudėtingos operacijos atvejais, onkologinės ligos atvejais, grįžusiems iš kalinimo vietos, ekstremalios situacijos ir karantino atveju, ir tais atvejais, kai nėra sąlygų įvertinti pajamų ir turto (benamystės atveju).“

5. Pakeisti 54.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,54.1. sunkios ligos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“, sunkios traumos bei sudėtingos operacijos atvejais, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atliktos operacijos ar patirtos traumos, atsižvelgiant į medicininę pažymą, kai pareiškėjui, jeigu jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 4 valstybės remiamų pajamų dydžiai – 2 VRP dydžio;“.

6. Pakeisti 54.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„54.3. patekus į sunkią materialinę padėtį, kai vidutinės pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 17 ir 18 straipsnius, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai, pateikus motyvuotą prašymą ir atsižvelgiant į socialinio darbuotojo surašyto bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto pateiktas išvadas ir rekomendacijas:“.

7. Papildyti nauju 54.4 papunkčiu:

54.4. asmeniui, ne mažiau kaip 6 mėnesius išbuvusiam Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietoje, kai kreipiamasi per du mėnesius po sugrįžimo, kuris iki įkalinimo buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje ir pasibaigus kalinimo terminui grįžo gyventi į Šiaulių rajono savivaldybę – 1 VRP.“

8. Papildyti nauju 54.5 papunkčiu:

            „54.5. ekstremalios situacijos ir karantino atveju, nevertinant turto ir pajamų pagal teisės į vienkartinę pašalpą atsiradimo dieną galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį (toliau – MVPD), kreipiantis ne vėliau kaip iki dienos, kai sueina 2 mėnesiai po to, kai buvo atšaukta paskelbta ekstremalioji situacija ir paskelbtas karantinas, arba kai sueina jų paskelbimo terminai:

            54.5.1. savarankiškai dirbantiems asmenims, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, kai jų vykdoma savarankiška veikla nebuvo išregistruota iki ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo dienos ir neturintiems teisės gauti išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui iš Užimtumo tarnybos – 1 MVPD;

            54.5.2. vienam gyvenančiam asmeniui netekus darbo paskelbto karantino metu – 1 MVPD;

            54.5.3. netekus darbo vienam iš tėvų arba abiems paskelbto karantino metu, auginantiems vaikus – 2 MVPD.“

9. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

„55. Tikslinė įstatyme nenumatytais atvejais pašalpa skiriama šiais atvejais ir pagal teisės į vienkartinę pašalpą atsiradimo dieną galiojusį valstybės remiamų pajamų dydį ir bazinį socialinės išmokos dydį (toliau – BSI):

55.1. akiniams pirkti vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką, – lygi faktinėms išlaidoms, bet neviršijant 1 VRP dydžio;

55.2. asmenims, patiriantiems socialinę riziką, bei asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, asmens dokumentams išsiimti – iki 0,5 VRP dydžio;

55.3. būtinų (receptinių nekompensuojamų) vaistų įsigijimui pagal galiojančius gydytojų receptus, pateikus vaistų pirkimo dokumentus, – lygi faktinėms išlaidoms, bet neviršijant 1 VRP dydžio;

55.4. apmokėti sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartis, už suteiktas paslaugas asmenims, kuriems teismo sprendimu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė ir (ar) pareiga dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje;

55.5. kitoms reikmėms (insulino pompos įsigijimas vaikams iki 18 metų, brangios ir gyvybiškai būtinos medicininės įrangos įsigijimas ir kt.), kurių neįmanoma numatyti, asmeniui (šeimai) pateikus motyvuotą prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius vienkartinės pašalpos skyrimo būtinumą – lygi faktinėms išlaidoms, bet neviršijant 15 VRP dydžio;

55.6. įvertinus piniginės socialinės paramos gavėjų psichologinius, medicininius, socialinius bei kitokius poreikius, siunčiant juos į atitinkamas gydymo ar reabilitacijos paslaugų įstaigas, galinčias tinkamai patenkinti šiuos poreikius, ir apmokant už suteiktas paslaugas – lygi faktinėms išlaidoms, bet neviršijant 1 VRP dydžio;

55.7. įsigyti kietajam kurui, vieną kartą šildymo sezono laikotarpiu, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka, ir jeigu vienam asmeniui tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra:

55.7.1. mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai, – 1,5 VRP dydžio;

55.7.2. didesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai, – 1 VRP dydžio.

„55.8. vaiko, patiriančio socialinę riziką, laikinai apgyvendinto šeimoje ar šeimynoje, kol bus nustatyta vaikui laikinoji globa (rūpyba) arba vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams, išlaikymo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 8 BSI už mėnesį kiekvienam vaikui proporcingai būtam laikui pas globėją (rūpintoją).“ 

10. Pakeisti 61.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

            ,,61.2. patikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, išskyrus 54.1, 54.2, 54.4 ir 54.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, ir pateikia Socialinės paramos skyriui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio;“.    

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Birutė Jaškauskienė

Dokumento priedai:
TSP-205 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-205 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
TSP-205 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią