Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-202 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 PROJEKTAS

Projektas

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 ir 17 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti Šiaulių r. Kužių gimnazijos didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir jų finansavimo šaltinius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (priedas).

2. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės  švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ priedo 3 ir 29 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Margarita Pavilionienė

2020-05-18

Dokumento priedai:
TSP-202 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
TSP-202 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią