Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-204 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 2 d.  Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 ,,Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2019 m. sausio 22 d. dotacijos teikimo sutartimi Nr. AT-D-6(2019)/SRZ-123(3.54), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 357 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 185 ,,Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo“,  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-49 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-18 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-30 ,,Dėl 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,1.1. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 48303626 eurus pajamų, 2105042,73       eurų apyvartos lėšų likučių 2020 m. sausio 1 d. ir 50408668,73 eurus asignavimų.“

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslinimą;

2.2. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų patikslinimą;

2.3. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti asignavimų patikslinimą;

            2.4. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pagal valstybės funkcijas patikslinimą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Rita Balčiuvienė

Dokumento priedai:
TSP-204 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-204 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią