Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-200 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 PROJEKTAS

Projektas

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 7 punktais,  6 straipsnio 5 dalimi, 14 straipsnio 12 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą (juridinio asmens kodas – 190076486), prijungiant prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos (juridinio asmens kodas – 1900582780).

2.    Nustatyti, kad:

2.1.   Šiaulių r. Naisių mokykla 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos teritoriniu struktūriniu padaliniu, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius;

2.2.   Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija (Šiaulių r. sav., Meškuičiai, Stoties g. 16) tęs veiklą su Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyriumi (Šiaulių r. sav., Naisių k., Plento g. 16);

2.3.   po reorganizavimo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijai perduodamos visos reorganizuotos Šiaulių r. Naisių mokyklos teisės, pareigos ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Naisių mokyklos biudžeto asignavimų likutis.

3.    Patvirtinti pridedamus:

3.1. Šiaulių r. Naisių mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos, sąlygų aprašą;

3.2. Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos nuostatus.

4. Įgalioti Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.14 ir 1.15 papunkčius.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja Juridinių asmenų registre įregistravus šio sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintus nuostatus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Margarita Pavilionienė

2020-05-12

Dokumento priedai:
TSP-200 - DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-200 - DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-200 - DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-200 - DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią