Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-203 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 ir 17 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir jų finansavimo šaltinius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (priedas).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ priedo 4 ir 22 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Elena Leparskienė

2020-05-18

Dokumento priedai:
TSP-203 - DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
TSP-203 - DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią