Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-199 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 PROJEKTAS

Projektas

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 7 punktais,  6 straipsnio 5 dalimi, 14 straipsnio 12 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kužių lopšelį-darželį „Vyturėlis“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Reorganizuoti biudžetinę įstaigą  Šiaulių r. Kužių lopšelį-darželį „Vyturėlis“ (juridinio asmens kodas – 190084390), prijungiant prie Šiaulių r. Kužių gimnazijos (juridinio asmens kodas – 190061598).

2.    Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 2020 m. rugpjūčio 31 d.  baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir prijungiamas prie Šiaulių r. Kužių gimnazijos;

2.2. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Kužių gimnazija perims visas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ teises ir pareigas ir tęs veiklą pastatuose, adresu Šiaulių r. sav., Kužiai, Vilties g. 9 ir Šiaulių r. sav., Kužiai, Statybininkų g. 7;

2.3. po reorganizavimo Šiaulių r. Kužių gimnazijai perduodamos visos reorganizuotos Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ teisės, pareigos ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ biudžeto asignavimų likutis.

3.    Patvirtinti pridedamus:

3.1. Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Šiaulių r. Kužių gimnazijos, sąlygų aprašą;

3.2. Šiaulių r. Kužių gimnazijos nuostatus.

4. Įgalioti Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.13 papunktį;

5.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.9  papunktį.

6. Šio sprendimo 5 punktas įsigalioja Juridinių asmenų registre įregistravus šio sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintus nuostatus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Margarita Pavilionienė

2020-05-13

Dokumento priedai:
TSP-199 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-199 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-199 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-199 - DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią