Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-197 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Projektas


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2020 m.  birželio   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 ,,Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, AB Šiaulių banko ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros kvietimu teikti paraiškas viešųjų pastatų atnaujinimo projektams finansuoti pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ ir atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą Nr.VA-4 (5.1) ,,Dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą  254 177 (du šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius šimtą septyniasdešimt septynis) eurus iki dešimties metų iš AB Šiaulių banko pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d.  sprendimu Nr. T-357 patvirtintam projektuiŠiaulių rajono Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato atnaujinimas, didinant energetinį efektyvumą“ finansuoti.

2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti paskolos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

  

 

 

 

 

 

 

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

 

Rita Balčiuvienė

Dokumento priedai:
TSP-197 - DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ (PRIEDAS)
Į pradžią