Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-192 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 ,,Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ ir įgyvendindama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-83 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Daugėlių lopšelį-darželį ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Buratinas“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Reorganizuoti biudžetines įstaigas: Šiaulių r. Daugėlių lopšelį-darželį (juridinio asmens kodas – 190083527) ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Buratinas“ (juridinio asmens kodas – 190084248)  sujungimo būdu.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys ir tampa nauju juridiniu asmeniu, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis;

2.2. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tęs veiklą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis (Daugėlių g. 74, Kuršėnai, Šiaulių r. ir Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r.);

2.3. po reorganizavimo Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliui-darželiui perduodamos visos reorganizuoto Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ teisės, pareigos ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio bei Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas biudžeto asignavimų likučiai.

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizavimo sąlygų aprašą;

3.2. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio nuostatus.

4. Įgalioti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-296 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.1 ir 1.6 papunkčius.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja Juridinių asmenų registre įregistravus sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintus nuostatus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Antanas Bezaras

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Viktorija Lipskienė

2020-05-13

Dokumento priedai:
TSP-192 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-192 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-192 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią