Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-193 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTUS VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOMS ĮRENGTI ŠIAULIŲ RAJONE IR DALINIO FINANSAVIMO

 

2020 m. birželio      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu, Investicijų projektų koordinavimo komiteto posėdžio 2020 m. gegužės 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. IPKK-5(28.90), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. gegužės 4 d. raštą Nr. (65)-D8-E-2307 „Dėl paraiškų teikimo vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimo projektui“ bei siekdama laiku ir tinkamai pasirengti teikti paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimui gauti, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų pareiškėjo teisėmis Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2020–2021 m. finansavimo konkurse rengiant ir įgyvendinant projektus vandens transporto priemonių nuleidimo vietoms įrengti Šiaulių rajone (toliau – Projektas).

2. Skirti lėšas Projektui įgyvendinti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto:

2.1. ne mažiau nei 30 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų privalomo indėlio forma bei 100 procentų netinkamų finansuoti Projekto išlaidų;

2.2. viršijančias Projekto biudžetą, įskaitant tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia Projekto finansavimas, pagal įvykusių viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus.

3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti  su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

Dokumento priedai:
TSP-193 - DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTUS VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOMS ĮRENGTI ŠIAULIŲ RAJONE IR DALINIO FINANSAVIMO (1 PRIEDAS)
TSP-193 - DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTUS VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOMS ĮRENGTI ŠIAULIŲ RAJONE IR DALINIO FINANSAVIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią