Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-190 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA


                                                                                                     Projektas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI  PROJEKTE  ,,NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 ,,Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.7. Priemone „Vykdyti naujų formų socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms projektus, diegti naujas socialines technologijas, kurti apsaugotos darbo vietos ir apsaugoto būsto sistemas“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d.  įsakymu Nr. A1-440 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, 13.1 papunkčiu, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl projekto  „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Investicijų projektų koordinavimo komiteto posėdžio 2020 m. vasario 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. IPKK-2, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamame projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas) partnerio teisėmis.

2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti reikalingus dokumentus, susijusius su Projekto rengimu ir įgyvendinimu.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Jolanta Šiuparienė

2020-05-11

Dokumento priedai:
TSP-190 - DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ (PRIEDAS)
Į pradžią