Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-191 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 ir 17 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir jų finansavimo šaltinius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (priedas).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės  švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ priedo 21 ir 26 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Viktorija Lipskienė

2020-05-13

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-

priedas

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIDŽIAUSIAS LEISTINAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas1

Mokymo lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius / valandos per savaitę2

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius / valandos per savaitę2

1.

Direktorius

1 / 40

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3

2 / 60 / 1 / 40

 

3.

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas

20 / 600,12

 

4.

Meninio ugdymo mokytojas

3 / 32,5

 

5.

Logopedas

2 / 54

 

6.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams4

 

1 / 40 / 1 / 40

7.

Neformaliojo ugdymo mokytojas

 

1 / 27

8.

Sekretorius

 

2 / 70

9.

Dietistas

 

2 / 60

10.

Auklėtojo padėjėjas

 

10 / 400

11.

Sandėlininkas

 

1 / 40

12.

Virėjas

 

4 / 150

13.

Virtuvės darbininkas

 

4 / 70

14.

Kiemsargis

 

1 / 40

15.

Darbininkas

 

6 / 120

16.

Valytojas

 

1 / 40

 

Iš viso:

28 / 786,62

34 / 1057

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 62

 

1 Pareigybės, nurodytos šiuose pareigybių normatyvuose, nustatomos atsižvelgiant į mokinių (vaikų) skaičių mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

2 Mokyklos direktorius, neviršydamas didžiausio valandų skaičiaus, suderinęs su Švietimo paslaugų centru, Švietimo ir sporto skyriumi ir Administracijos direktoriumi, tvirtina faktinį darbuotojų valandų per savaitę sąrašą pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytus darbo užmokesčio asignavimus.

3 Didžiausias leistinas pareigybių skaičius / valandos per savaitę iki konkurso, siekiant parinkti direktoriaus pavaduotoją ugdymui – 1,5 / 60, po konkurso – 1 / 40 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.4 ir 1.6 papunkčiai (aktuali redakcija 2020-03-27).

4 Didžiausias leistinas pareigybių skaičius / valandos per savaitę iki konkurso, siekiant parinkti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams – 1 / 40, po konkurso – 1 / 40 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.4 ir 1.6 papunkčiai (aktuali redakcija 2020-03-27).

 

 

_________________________________

Dokumento priedai:
TSP-191 - DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią