Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-194 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


  Projektas

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKYNOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-
Šiauliai


	Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba       nusprendžia: 
1. Pritarti projekto „Šakynos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (toliau – projektas) įgyvendinimui ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Šakynos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos (j. a. k. 305543597) rengiamame projekte. 
2. Pritarti, kad Šakynos melioracijos sistemų naudotojų asociacija prie projekto įgyvendinimo prisideda ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų privalomo indėlio forma bei 100 proc. netinkamų finansuoti projekto išlaidų.
3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir kitus su sutarties bei projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus. 
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės meras			                      Antanas Bezaras
Parengė
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Saulius Darginavičius


 

 

Dokumento priedai:
TSP-194 - DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKYNOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (1 PRIEDAS)
TSP-194 - DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKYNOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (2 PRIEDAS)
Į pradžią