Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-186 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 ,,Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ ir įgyvendindama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T-140 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Ginkūnų lopšelį-darželį“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šiaulių r. Ginkūnų lopšelį-darželį (juridinio asmens kodas – 190084814) prijungiant prie Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos (juridinio asmens kodas – 190061064).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir prijungiamas prie Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos;

2.2. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla (Aušros g. 2, Ginkūnų k. Šiaulių r.) perims visas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio teises, pareigas ir tęs veiklą;

2.3. po reorganizavimo Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklai perduodamos visos reorganizuoto Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio teisės, pareigos ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio biudžeto asignavimų likutis.

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio reorganizavimo, prijungiant prie Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, sąlygų aprašą;

3.2. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos nuostatus.

4. Įgalioti Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.6 papunktį.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja Juridinių asmenų registre įregistravus sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintus nuostatus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Antanas Bezaras

 

 

Parengė

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Elena Leparskienė

2020-05-14

Dokumento priedai:
TSP-186 - DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-186 - DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-186 - DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-186 - DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią