Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-184 2020-05-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąText Box:      

Projektas  

 
Text Box:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS

 

2020 m. birželio 2 d.  Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4, 1.6 ir 1.8 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 5 ir 8 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Nustatyti:

            1.1. metinius žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą ar išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius) (priedas);

            1.2. 4 proc. metinį žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą ar išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą (nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

            1.2.1. valstybinės žemės naudotojams, kurie nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių;

            1.2.2. nenaudojamiems (apleistiems) visų paskirčių valstybinės žemės sklypams;

1.3. valstybinės žemės, naudojamos ar išnuomotos ne aukciono būdu, neapmokestinamus žemės sklypų dydžius:

            1.3.1. iki 1,5 ha ploto kaimo vietovėje;

            1.3.2. iki 0,10 ha ploto Kuršėnų mieste.

               2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose įvardinti neapmokestinami žemės sklypų dydžiai taikomi:

            2.1. asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidams);

            2.2. asmenims,  sukakusiems senatvės pensijos amžių.

            3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nustatytas žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatas taikyti nurodytiems asmenims tuo atveju, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Prie darbingų asmenų nepriskiriami nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.

                4.  Nustatyti, kad žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama:

            4.1. daugiabučių  namų savininkų bei garažų bendrijų naudojama žemė;

            4.2. sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė;

            4.3. bankrutavusių įmonių žemė.

            5. Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio tuos mokėtojus, kurių mokėtinas mokestis neviršija 2 Eur.

            6. Netaikyti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę  lengvatų pagal šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčius, jei žemės sklypas (ar jo) dalis yra nenaudojamas (apleistas).

            Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

 

Saulius Darginavičius

2020-05-14      

Dokumento priedai:
TSP-184 - DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS (1 PRIEDAS)
TSP-184 - DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS (2 PRIEDAS)
TSP-184 - DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS (3 PRIEDAS)
Į pradžią