Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-180 2020-05-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2021 metams Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,65 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui, išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio sprendimo 1.2 papunktyje;

1.2. 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiam apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir verslo plėtros vyr. specialistė

 

Rosita Katkuvienė

2020-05

Dokumento priedai:
TSP-180 - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS (1 PRIEDAS)
TSP-180 - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS (2 PRIEDAS)
Į pradžią