Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-182 2020-05-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 LIETUVOS RESPUBLIKA


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GINKŪNŲ KAIMO BENDROJO PLANO RENGIMO

 

2020 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 156 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo“ 2.1 papunktį, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pradėti rengti Ginkūnų kaimo bendrąjį planą (planavimo tikslai: parengti teritorijos vystymo ekonominį, socialinį, kultūrinį pagrindimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Sniegena Breikštienė

2020-05-13

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.                  D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL GINKŪNŲ KAIMO BENDROJO PLANO RENGIMO“

 

2020 m.                          d.

Šiauliai

 

1. Sprendimo projekto tikslas. Iki šiol Ginkūnų kaimas neturėjo parengto ir patvirtinto bendrojo plano, kuris įgalintų darniai plėtoti urbanizaciją.  Šiuo sprendimo projektu siekiama pritarti Ginkūnų seniūnijos Ginkūnų kaimo bendrojo plano rengimui, kurio tikslas: parengti teritorijos vystymo ekonominį, socialinį, kultūrinį pagrindimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų. Taip pat, įvertinus pakeistas Ginkūnų kaimo teritorijos ribas, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 254 (2.1 papunktis), atsirastų galimybė teritorijas naudoti pagal konkrečias pagrindinės žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdus.

2. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis.

3. Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos) priėmus Tarybos sprendimą. Priėmus sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Priėmus sprendimą, atsiras galimybė darniai ir efektyviai tvarkyti ir naudoti teritorijas.

            4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas. Antikorupcinio vertinimo pažyma nepildoma.

            5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimo atlikti nereikia.

6. Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai. Priėmus sprendimą, nebus keičiami ar  pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

7. Papildomai priimami Savivaldybės teisės aktai, siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą. Papildomų teisės aktų priimti nereikės.

8. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos. Sprendimui įgyvendinti bus reikalingos savivaldybės biudžeto lėšos.

9. Tarybos sprendimo projektas buvo derintas su šiais padaliniais: Teisės ir personalo, Bendrųjų reikalų skyriais. Buvo gauti teigiami suderinimai.

10. Sprendimo projektą parengė Sniegena Breikštienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus  vyriausioji specialistė,  tel. (8 41) 50 00 16, el. p. sniegena.breikstiene@siauliuraj.lt.

11. Tarybos sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų reistre.

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja                                           Vilija Vaičekauskienė   

 

 

Į pradžią