Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-178 2020-05-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 LIETUVOS RESPUBLIKA


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SIŪLYMO KEISTI GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMĄ

2020 m.                      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir  gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 25 punktu ir atsižvelgdama į Ginkūnų iniciatyvinės grupės  2020 m. balandžio 1 d. prašymą, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti siūlymui keisti Šiaulių rajono savivaldybės Ginkūnų seniūnijos Ginkūnų gyvenamosios vietovės pavadinimą Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Sniegena Breikštienė

2020-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.                        D.

SPRENDIMO PROJEKTUI

„DĖL SIŪLYMO KEISTI GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMĄ“

 

 

1. Sprendimo projekto tikslas.  Šiuo sprendimo projektu siekiama pritarti Ginkūnų gyvenamosios vietovės pavadinimo Ginkūnų kaimas keitimui į pavadinimą  Ginkūnų miestelis.

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracija gavo Ginkūnų iniciatyvinės grupės prašymą pakeisti Ginkūnų gyvenamosios vietovės pavadinimą Ginkūnų kaimas  į  Ginkūnų miestelis ar Ginkūnų miestas. Savivaldybės administracija išnagrinėjo prašymą bei pridedamus dokumentus ir parengė sprendimo projektą.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

Savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punkte nustatyta,  sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (toliau –  Įstatymas) 1 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.

Įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.

3. Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos) priėmus Tarybos sprendimą. Priėmus sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

            4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas. Antikorupcinio vertinimo pažyma nepildoma.

            5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimo atlikti nereikia.

            6. Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai. Priėmus sprendimą, nei keičiami, nei pripažįstami negaliojančiais teisės aktais.

            7. Papildomai priimami Savivaldybės teisės aktai, siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą. Papildomų teisės aktų priimti nereikės.

            8. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos. Sprendimui įgyvendinti nebus reikalingos savivaldybės biudžeto lėšos.

            9. Tarybos sprendimo projektas buvo derintas su šiais padaliniais: Teisės ir personalo, Bendrųjų reikalų skyriais. Buvo gauti teigiami suderinimai.

            10. Sprendimo projektą parengė Sniegena Breikštienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus  vyriausioji specialistė,  tel. (8 41) 50 00 16, el. p. sniegena.breikstiene@siauliuraj.lt.

            11. Tarybos sprendimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja                                           Vilija Vaičekauskienė   

Į pradžią