Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-176 2020-05-15
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE, RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ VIRTUALIOS IR PAPILDYTOSIOS REALYBĖS TAIKYMAS MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMUI“, IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728  „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.  V-1088 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, 14, 41, 42, 43 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės Investicijų projektų koordinavimo komiteto 2020 m. vasario 21 d.  posėdžio protokolu Nr. IPKK-2 bei siekdama laiku ir tinkamai pasirengti įgyvendinti projektą pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui pareiškėjo teisėmis rengiant ir įgyvendinant projektą „Virtualiosios ir papildytosios realybės taikymas mokymosi pasiekimų gerinimui“ (toliau – Projektas).

2. Skirti lėšas Projektui įgyvendinti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto:

2.1. ne mažiau kaip 2 procentus visų tinkamų finansuoti Projekto įgyvendinimo išlaidų privalomo indėlio forma bei 100 procentų netinkamų finansuoti Projekto išlaidų (projekto biudžeto dalis, tenkanti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai);

2.2. viršijančias Projekto biudžetą, įskaitant tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia Projekto finansavimas, pagal įvykusių viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus.

3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti visus su Projekto parengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Bezaras

 

Projektą parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Raimondas Galkus

Dokumento priedai:
TSP-176 - DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE, RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VIRTUALIOS IR PAPILDYTOSIOS REALYBĖS TAIKYMAS MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMUI“, IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (PRIEDAS)
Į pradžią