Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-173 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą                                                                                                         Projektas

 

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI

GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. birželio    d.  Nr. T-

Šiauliai

 

                 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo“, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 ir 32  punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Priskirti Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Šapnagių kaime esančią Putinų gatvę Ginkūnų seniūnijos Ginkūnų kaimo gyvenamajai teritorijai (priedas, schema).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus 
vyr. specialistė

Rima Jaraminienė
2020-05-12


 

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO PROJEKTUI „DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI  GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

 

2020-06-02

Šiauliai

 

1. Tarybos sprendimo projekto tikslas yra tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, pavestas savivaldybei, jog gatvių pavadinimų suteikimas, keitimas ar kitoks jų pertvarkymas  yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

2. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57, kuris numato pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ar kitokio jų pertvarkymo bei informavimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir  Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų  gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų nustatymo“. Atsižvelgiant į naujai nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės Ginkūnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, reikalinga Šapnagių kaime esančią Putinų gatvę priskirti Ginkūnų seniūnijos Ginkūnų kaimo gyvenamajai vietovei .

3. Priėmus Tarybos sprendimą, teisės aktų nustatyta tvarka bus sutvarkyti adresų duomenys. Putinų gatvė, šiuo metu esanti Šapnagių kaime, pagal naujai nustatytas ribas  patenka į Ginkūnų kaimo gyvenamąją teritoriją, todėl ją priskyrus Ginkūnų kaimo gyvenamajai teritorijai, kartu bus perkelti ir Putinų gatvėje įregistruoti adresai. Minėtoje gatvėje suteikti aštuoni adresai žemės sklypams, suformuotiems detaliuoju planu ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, kurie priklauso dviem savininkams. Apie numatomą keitimą sklypų savininkai informuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

            4. Tarybos sprendimo projektas korupcijos apraiškoms sąlygų nesudarys.

            5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

            6. Priėmus Tarybos sprendimą keičiamų ar pripažįstamų negaliojančiais teisės aktų nebus.

            7. Siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą, papildomai priimti teisės aktų nereikės.

            8. Priėmus Tarybos sprendimą, jo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

            9. Tarybos sprendimas suderintas su Bendrųjų reikalų skyriumi bei Teisės ir personalo administravimo skyriumi. Gautas teigiamas suderinimas.

            10. Sprendimo projektą parengė vyriausioji specialistė Rima Jaraminienė, tel. (8 41) 59 66 50, el. p. rima.jaraminiene@siauliuraj.lt.

            11. Tarybos sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo.

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja                                            Vilija Vaičekauskienė                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-173 - DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (PRIEDAS)
Į pradžią