Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-174 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą                                                                                                         Projektas

 

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. birželio  d.  Nr. T-

Šiauliai

                 

 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo  ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo“, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 ir 32  punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Keisti šių gatvių geografines charakteristikas Šiaulių rajono savivaldybėje:

1.      Raudėnų seniūnijoje:

1.1. Švendrių kaime Joninių gatvės (1 priedas, schema);

1.2. Pažižmėlių kaime Joninių gatvės (2 priedas, schema).

2.      Gruzdžių seniūnijoje, Gruzdžių miestelyje, M. Katiliškio gatvės (3 priedas, schema).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus 
vyr. specialistė

Rima Jaraminienė
2020-05-12


 

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO PROJEKTUI „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

 

2020-06-02

Šiauliai

 

1. Tarybos sprendimo projekto tikslas yra tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, pavestas savivaldybei, jog gatvių geografinių charakteristikų keitimas ar kitoks jų pertvarkymas  yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

2. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, kuris numato, kad geografinių charakteristikų keitimas ar bet koks kitoks jų pertvarkymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų  gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo“. Atsižvelgiant į naujai nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės Raudėnų ir Gruzdžių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, sprendimo projekte minimos gatvių geografinės charakteristikos yra keičiamos taip: iš vienos pusės sutrumpinamos iš kitos pusės ilginamos, t. y.  iki naujai nustatytų gyvenamųjų vietovių ribų.

3. Priėmus Tarybos sprendimą, teisės aktų nustatyta tvarka bus sutvarkyti adresų duomenys. Apie susidariusią situaciją gyventojai yra informuojami teisės aktų nustatyta tvarka. Neigiamų pasekmių nėra numatoma.

            4. Tarybos sprendimo projektas korupcijos apraiškoms sąlygų nesudarys.

            5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

            6. Priėmus Tarybos sprendimą keičiamų ar pripažįstamų negaliojančiais teisės aktų nebus.

            7. Siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą, papildomai priimti teisės aktų nereikės.

            8. Priėmus Tarybos sprendimą, jo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

            9. Tarybos sprendimas suderintas su Bendrųjų reikalų skyriumi bei Teisės ir personalo administravimo skyriumi. Gautas teigiamas suderinimas.

            10. Sprendimo projektą parengė vyriausioji specialistė Rima Jaraminienė, tel. (8 41) 59 66 50, el. p. rima.jaraminiene@siauliuraj.lt.

            11. Tarybos sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo.

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja                                            Vilija Vaičekauskienė                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-174 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (1 PRIEDAS)
TSP-174 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (2 PRIEDAS)
TSP-174 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (3 PRIEDAS)
Į pradžią