Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-720 2020-05-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ  rajono savivaldybės Administracijos

direktorius

 

Įsakymas

 

dėl ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. A-720

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. KS-325 redakcija), ir atsižvelgdamas į Rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291:

1. T v i r t i n u  Šiaulių rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. A-927 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Gipoldas Karklelis

______________

 

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės  d. įsakymu Nr. A-

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ

ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti Šiaulių rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo, iškilus interesų konfliktui asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras.

2. Šio Aprašo sąvokos:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys – Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos valstybės tarnautojai, savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra savivaldybė ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

2.2. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

 

3. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka  iki Įstatymo nustatytų terminų pateikdami privačių interesų deklaracijas (toliau – deklaracija).

4. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais (toliau – įgaliotas asmuo):

4.1. informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą informuojamas  raštu  pasirašytinai priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu;

4.2. deklaruojančius asmenis raštu pasirašytinai supažindina su  jiems taikytinais įstatymo ribojimais atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas, su  pareiga nedelsiant raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą;

4.3. naudodamasis Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacine sistema (toliau – PIDTIS),  administruoja pateiktas savivaldybės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų (išskyrus savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovų) deklaracijas, atlieka deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas Įstatymo ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – taisyklės) vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

4.4. kartą per pusmetį atlieka nuolatinę (prevencinę) deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną. Iš deklaracijų turinio nustatęs, kad deklaruojančiam asmeniui einant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas, informuoja tiesioginį vadovą ir  nedelsdamas raštu deklaruojančiam asmeniui rekomenduoja, nuo kokių klausimų nusišalinti, arba nušalina jį savo iniciatyva;

4.5. pateiktas savivaldybės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų (išskyrus savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovų) deklaracijas prireikus atspausdina ir pagal poreikį, jei reikia peržiūrėti duomenis, kurie nėra viešinami teisės aktų nustatyta tvarka, teikia tiesioginiams vadovams susipažinti;

4.6. priima ir saugo savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovų deklaracijų nuorašus, pagal poreikį teikia susipažinti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės merui;

4.7. teikia savivaldybės administracijos padalinių vadovams, savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovams rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

4.8. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų pateiktose deklaracijose (prieduose ID001J, ID001F, ID001A) nurodytus fizinius, juridinius asmenis ir aplinkybes, dėl kurių, deklaruojančiųjų nuomone, gali kilti interesų konfliktas;

4.9. duomenis apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka;

4.10. konsultuoja savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais;

4.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Interesų konfliktų rizikos valdymo informacinei sistemai duomenis (įskaitant asmens duomenis ir specialių kategorijų asmens duomenis), būtinus Įstatyme nustatytiems tikslams pasiekti.

5. Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų vadovai, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso  savivaldybei, vadovai (toliau – savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovai) deklaracijas teikia, tikslina ir papildo elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS), atspausdintus deklaracijų nuorašus teikia savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

6. Savivaldybės administracijos vadovai, karjeros valstybės tarnautojai, einantys padalinių vadovų pareigas, kiti karjeros valstybės tarnautojai, taip pat viešojo pirkimo komisijų nariai, asmenys, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaracijas teikia, tikslina ir papildo elektroniniu būdu per EDS ir apie deklaracijos tinkamą užpildymą elektroniniu paštu ar kita rašytine forma informuoja savivaldybės administracijos įgaliotą asmenį.

7. Viešojo pirkimo komisijų nariai, asmenys, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai privačių interesų deklaraciją pateikia elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę privačių interesų deklaracijos, neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš šių pareigų.

8. Savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovai ar jų įgalioti atstovai registruojasi PIDTIS, organizuoja pavaldžių asmenų deklaracijų priėmimą ir nustato jų saugojimo tvarką.

 

 

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS ĮGYVENDINANT INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJĄ

 

9. Savivaldybės administracijos padalinių vadovai privalo:

9.1. susipažinti su Vyriausiosios tarnybinės etikos  komisijos tinklapyje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska viešinamais pavaldžių deklaruojančių asmenų deklaracijose pateiktais duomenimis;

9.2. neskirti valstybės tarnautojams užduočių, susijusių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

9.3. rengti ir teikti pavaldžių valstybės tarnautojų prašymu arba atsižvelgdami į jų deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas aplinkybes, galinčias kelti jiems interesų konfliktą, rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

9.4. priimti tik raštu teikiamus pavaldžių valstybės tarnautojų nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktą keliančių klausimų sprendimo;

9.5. užtikrinti, kad nusišalinęs valstybės tarnautojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su jo privačiais interesais;

9.6. užtikrinti, kad nusišalinimo faktas kolegialiai svarstant klausimą būtų tinkamai užfiksuotas dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę);

9.7. inicijuoti valstybės tarnautojo nušalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, jeigu yra pagrindas, inicijuoti jo tarnybinės veiklos tikrinimą, kai valstybės tarnautojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų;

9.8. nesiūlyti skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas Įstatymo pažeidimų padariusių valstybės tarnautojų vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos;

9.9. konsultuotis su įgaliotu asmeniu ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų Įstatymo nuostatų praktinio taikymo.

 

IV SKYRIUS

DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ PRIEVOLĖ NUSIŠALINTI

 

10. Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

11. Deklaruojantis asmuo privalo informuoti administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.

12. Deklaruojantys  asmenys turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

12.1. papildyti deklaraciją nedelsiant atsiradus interesų konfliktą keliančioms deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms;

12.2. pranešti raštu savivaldybės administracijos direktoriui  prieš pradėdami interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims ir savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą;

12.3. pranešti raštu komisijos ar darbo grupės pirmininkui, jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grupės veikloje, o jeigu asmuo buvo paskirtas komisijos ar darbo grupės pirmininku, raštu informuoti savivaldybės administracijos direktorių, kolegialią instituciją ar uždarosios akcinės bendrovės kolegialų valdymo organą;

12.4. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje sprendžiamas privačių interesų konfliktą keliantis klausimas);

12.5. įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole nurodyta, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir sugrįžo į posėdžių salę).

13. Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai  pareigą nusišalinti vykdo, vadovaudamiesi Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

14. Savivaldybės administracijos direktorius, kolegiali institucija ar jos vadovas, uždarosios akcinės bendrovės kolegialus valdymo organas sprendžia dėl valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens nusišalinimo priėmimo. Savivaldybės administracijos direktorius, kolegiali institucija ar jos vadovas, uždarosios akcinės bendrovės kolegialus valdymo organas, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  patvirtintais nusišalinimo nepriėmimo kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

15. Kai deklaruojantis asmuo neinformuoja apie nusišalinimą, savivaldybės administracijos direktorius, kolegialios institucijos vadovas ar uždarosios akcinės bendrovės kolegialus valdymo organas gali nušalinti deklaruojantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

16. Deklaruojantis asmuo, Aprašo 15 punkte nurodytu būdu nušalintas nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, apie nušalinimą praneša savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

17. savivaldybėje deklaruojančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejai registruojami ir kaupiama su jais susijusi dokumentacija pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Kartą per mėnesį informacija apie priimtus / nepriimtus nusišalinimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ TEISĖS ATSTOVAUTI , DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMAI, PAREIGA INFORMUOTI APIE SUSITARIMĄ

 

18. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti savivaldybės administracijai, savivaldybės įmonei ar įstaigai, jei:

18.1 tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kokių pajamų;

18.2. tvarkydamas reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse.

19. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

20. Aprašo 18 punkte nurodytas apribojimas netaikomas, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas) arba valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.

21. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

22. Aprašo 21 punkte nustatytas apribojimas netaikomas dėl ne didesnių negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

23. Kai Aprašo 22 punkte nurodytos dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

24. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nedelsdamas raštu informuoti administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Administracijos direktorius  ar jo įgaliotas asmuo, nustatęs, kad šis asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys atsako už deklaracijose pateikiamų duomenų teisingumą, tiesioginio arba kolegialios institucijos vadovo ar uždarosios akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo ir kitų šiame Apraše numatytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes ir nusišalinimą nuo tarnybinių pareigų atlikimo.

26. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys už Įstatymo ir šio Aprašo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Savivaldybės administracijos vadovai ir padalinių vadovai, pasirašę nustatytos formos pasižadėjimą (pridedama), saugo asmens duomenų paslaptį.

28. Savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktos deklaracijos saugomos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje. Savivaldybės įstaigų ir bendrovių vadovų pateiktų deklaracijų nuorašai ir savivaldybės administracijos vadovų ir padalinių vadovų pasižadėjimai saugoti asmens duomenis saugomi asmens bylose.

 

____________________


Šiaulių rajono savivaldybėje valstybinėje

tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų

deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį forma)

 

PASIŽADĖJIMAS

SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

______________________

(data)  

Šiauliai

 

Aš, _____________________________________________________________, suprantu,

(pareigos, vardas, pavardė)

kad susipažinsiu su asmens duomenimis, nurodytais privačių interesų deklaracijoje, kurie negali būti atskleisti, perduoti neįgaliotiems asmenims arba institucijoms;

kad netinkamas duomenų saugojimas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Aš įsipareigoju:

saugoti asmens duomenų, nurodytų privačių interesų deklaracijoje, paslaptį;

neatskleisti, neperduoti informacijos nė vienam asmeniui ar institucijai, neįgaliotiems naudotis šia informacija.

 

Aš žinau, kad:

informacija apie privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis  tretiesiems asmenims teikiama tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka;

už neteisėtą asmens duomenų, nurodytų privačių interesų deklaracijoje, atskleidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

 

 

____________                                  _____________                    _________________________

(pareigos)                                                          (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią