Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-171 2020-05-11
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 LIETUVOS RESPUBLIKA


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A18

ŠIAULIŲ APLINKKELIO (ŠIAURĖSRYTŲ KRYPTIES) TIESIMO

SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

 

2020 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 8 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 40 punktu, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 1 ir 2 punktais bei atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie  Susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 17 d. raštą Nr. 2E-3300  „Pasiūlymas dėl specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano (TPD registracijos Nr. T00078250), patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“,  keitimą, kurį finansuoja bei pasirenka specialiojo plano keitimo rengėją Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2. Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui planavimo organizatoriaus funkcijas rengiamam valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“, keitimui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 

 

 

Parengė

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Sniegena Breikštienė

2020-04-28

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.                  D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A18 ŠIAULIŲ APLINKKELIO (ŠIAURĖS-RYTŲ KRYPTIES) TIESIMO

SPECIALIOJO PLANO KEITIMO“

 

2020 m.                          d.

Šiauliai

 

1. Sprendimo projekto tikslas.  Šiuo sprendimo projektu siekiama pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintą specialųjį planą.

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracija gavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pasiūlymą (prašymą) (pridedama) organizuoti teritorijų planavimo procesą dėl vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės – rytų krypties) tiesimo specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65  „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“, (toliau – specialusis planas) keitimo.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 patvirtinto specialiojo plano organizatorius buvo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, savivaldybės ir vietovės lygmens specialiųjų planų rengimo (keitimo) organizatoriai yra savivaldybių administracijų direktoriai.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento keitimo pagrindinės priežastys:

 Dėl atnaujintų eismo srautų ir ekonominių tyrimų bus keičiamos suplanuotų skirtingų lygių sankryžų schemos (tarp jų sankryžos su valstybinės reikšmės rajoninių keliu 4031 Gudeliai–Kairiai–Bertužiai).

Numatoma keisti žiedinių sankryžų vietas (kai kurios (neracionaliai suplanuotos) bus naikinamos ir (arba) papildomai numatomos naujos).

Numatoma tikslinti suplanuotų apjungiamųjų kelių padėtį ir techninius parametrus.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Kelių įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais bei Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549.

Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad  planai pradedami rengti planą tvirtinančio subjekto sprendimu dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Sprendimą rengti arba keisti planą priima: Susisiekimo ministerija – dėl valstybės lygmens plano, savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ir vietovės lygmens plano.

Taisyklių 7.2 papunktyje nustatyta, kad planavimo organizatoriai savivaldybės ir vietovės lygmens planų – savivaldybių administracijų direktoriai.

Taisyklių 39 punkte nustatyta, kad planai keičiami, kai sprendimą rengti planą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia iš esmės keisti plano sprendinius ar kai planuojami keisti sprendiniai susiję su visuomenės (viešuoju) interesu.

3. Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos) priėmus Tarybos sprendimą. Priėmus sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Priėmus sprendimą, bus pakeistas šiuo metu galiojantis Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialusis planas nauju planu.

            4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas. Antikorupcinio vertinimo pažyma nepildoma.

            5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimo atlikti nereikia.

            6. Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai. Priėmus sprendimą, bus keičiamas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-65 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“.

            7. Papildomai priimami Savivaldybės teisės aktai, siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą. Papildomų teisės aktų priimti nereikės.

            8. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos. Sprendimui įgyvendinti nebus reikalingos savivaldybės biudžeto lėšos.

            9. Tarybos sprendimo projektas buvo derintas su šiais padaliniais: Teisės ir personalo, Bendrųjų reikalų skyriais. Buvo gauti teigiami suderinimai.

            10. Sprendimo projektą parengė Sniegena Breikštienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus  vyriausioji specialistė,  tel. (8 41) 50 00 16, el. p. sniegena.breikstiene@siauliuraj.lt.

            11. Tarybos sprendimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

 

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja                                           Vilija Vaičekauskienė   

Dokumento priedai:
TSP-171 - DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A18 ŠIAULIŲ APLINKKELIO (ŠIAURĖS-RYTŲ KRYPTIES) TIESIMO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią