Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-168 2020-05-05
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                                                                                

                              Projektas

 

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.4, 13.1.1 papunkčiais, atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. A-625 ,,Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti, kaip fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusį, Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą - kieto kuro katilinę Šakynoje, Šakynos sen., Šiaulių r., plotas 612 m², inventorinis Nr. 1010119.

2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Alfredą Budrį organizuoti nurašytų pastatų nugriovimą ir likvidavimą, turto išregistravimą VĮ Registrų centre.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Turto valdymo skyriaus vyriausias specialistas

Olegas Ivanovas

2020-04-24

Dokumento priedai:
TSP-168 - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią