Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-163 2020-04-28
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS<br> 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-163

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-163

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

            Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija) paskirtis – vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityse, skatinti švietimo, sveikatos įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.

Iki 2019 m. balandžio 16 d. dirbo Antikorupcijos komisija, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015–2019 metų kadencijos įgaliojimų laikui. 2019–2023 metų Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui sudaryta tokios sudėties Antikorupcijos komisija iš: 5 Savivaldybės tarybos narių (Algimantas Gaubas, Ada Grakauskienė, Jonas Novogreckis, Rolandas Samuila, Ingrida Volosova), 2 visuomenės atstovų (Algirdas Petryla, Gruzdžių seniūnijos Saveikių seniūnaitijos seniūnaitis, Rita Cecervovė, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė), 1 Savivaldybės administracijos tarnautojo (Inesa Lukošiūtė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė). Antikorupcijos komisijos pirmininkė – Ingrida Volosova, pirmininko pavaduotojas – Algimantas Gaubas.

2019 m. Antikorupcijos komisija rinkosi į keturis posėdžius.

Antikorupcijos komisija į du posėdžius rinkosi klausyti gautus skambučius pasitikėjimo telefonu. Išklausyti pranešimai, priimti sprendimai.

– 2019-03-15 posėdyje nagrinėta gauta informacija dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre pakeistos registravimosi pas gydytojus sistemos iš sergu.lt į e. pacientas. Antikorupcijos komisija, išnagrinėjusi gautą pasitikėjimo telefonu pranešimą, perdavė Savivaldybės administracijai ir Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui, taip pat rekomenduota Savivaldybės administracijai, išsiaiškinus situaciją ir atsakius į visus klausimus, apie esamą situaciją dėl pasitikėjimo telefonu gautos informacijos apie VšĮ Šiaulių rajono priminės sveikatos priežiūros centrą informuoti visuomenę savivaldybės interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje.

Antikorupcijos komisija 2019-06-18 posėdyje susipažino su gautu VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atsakymu dėl pacientų registracijos. Nuspręsta paviešinti parengtą informaciją apie gautą pranešimą Savivaldybės interneto svetainėje.

2019-09-17 posėdyje Antikorupcijos komisija išklausė ir nagrinėjo gautą anoniminį pranešimą dėl galimo piktnaudžiavimo pilant kurą degalinėje Kuršėnuose, Vytauto g. 80. Komisija nusprendė skundą (nenurodant skunde esančio telefono numerio) pagal kompetenciją perduoti nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Anoniminiu telefonu gautame pranešime nurodytu telefonu pranešti apie skundo perdavimą nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informavo, kad gautą Antikorupcijos komisijos pranešimą perdavė Lietuvos metrologijos inspekcijai, kuri 2019-12-31 raštu informavo, kad atliekant kolonėlių būklės ir naudojimo kontrolę, t. y. kontroliuojant degalų dozavimą, kolonėlių plombavimą, matavimo priemonių laiku atliktas patikras, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų nenustatyta. Taip pat pateiktas ir UAB ,,Atsiauta“ vadovo paaiškinimas.

– Svarstyta ir pritarta sričiai, kurioje buvo atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pasirinka sritis interesų konfliktų valdymas.

Savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai 2019-09-25 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos organizuojamuose mokymuose antikorupcijos komisijos nariams.

Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ Antikorupcijos komisija visuomenei skelbė ir atnaujino informaciją apie Antikorupcijos komisijos posėdžius, Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, parengtas rekomendacijas. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami įvykę / vyksiantys Antikorupcijos komisijos posėdžiai bei jų darbotvarkės.

Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planu, Antikorupcijos komisijos nuostatais, kitais teisės aktais.

Antikorupcijos komisija vadovaudamasi Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos (toliau – programa) 63 punktu, kartu su Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita teikia ir  apibendrintą 2019 metų programos priemonių plano vykdymo ataskaitą. Užtikrinant veiksmingą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, Savivaldybės įstaigose paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolės funkcijų vykdymą. Įgyvendinant priemonę ,,Neužtikrinamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimas, interneto svetainėse skelbiami neaktualūs pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai“ Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamas aktualizuotas pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai. Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį į pareigas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. AK-119 ,,Dėl 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. AK-190 (4.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašo patvirtinimo ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, valdybų nustatymo, į kurias prieš skiriant  asmenį į pareigas bus kreipiamasi į specialiųjų tyrimų tarnybą“ pakeitimo“).

2019 m. kreiptasi dėl visų asmenų, siekusių eiti pareigas, kai kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą informacijos yra privaloma (100 proc.), kreipimųsi skaičius – 10 kartų.

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba atliko Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybės administracijoje (Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2019-08-21 Nr. CV-11(22.9) vidaus audito ataskaita). Ataskaita ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas skelbiami Savivaldybė interneto svetainėje rubrikoje ,,Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“. Visos rekomendacijos įgyvendintos.

Įgyvendinant priemonę ,,Nepakankamas visuomenės pasitikėjimas savivaldybės įstaigomis“ Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijoje dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus. 15 tarybos narių nusišalino 55 kartus; 4 nusišalinimai nebuvo priimti. Informacija skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje ,,Privatūs interesai“. Informacija apie nusišalinimo nepriėmimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėms per Privačių interesų deklaracijų valdymo informacinę sistemą pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Savivaldybės administracijoje sudaryta nuolatinė komisija, kuriai pavesta ištirti, kaip Savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai suderina viešuosius ir privačius interesus bei išvengia interesų konflikto (2019-10-03 išvada Nr. KO-171(3.48)). Atsižvelgiant į komisijos išvadas Savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A-1473 įstaigų / įmonių vadovai (kurie nebuvo to padarę) įpareigoti priimti sprendimą dėl nusišalinimo dėl sprendimo priėmimo artimų asmenų atžvilgiu, sudaryti sąrašą pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, užsiregistruoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS); rekomenduota 8 vadovams nusišalinti nuo rengimo, svarstymo ir sprendimų priėmimo artimų asmenų atžvilgiu įdarbinimo ir kitų klausimų, susijusių su darbo santykiais.

Užtikrinant Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo kontrolę pirkimai vykdomi vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į darbuotojų kaitą ir kt., periodiškai atnaujinami pirkimų organizatorių sąrašai, pirkimo komisijų sudėtis. Užtikrinamas pirkimo inicijavimo ir pirkimo vykdymo funkcijų atskyrimas. Nuostatos dėl konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų bei dėl interesų deklaravimo yra įtrauktos į Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą. Pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, pirkimų komisijų nariai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Jos kaupiamos Viešųjų pirkimų skyriuje. Kontroliuojama, kad naujai paskirti asmenys pasirašytų deklaracijas ir pasižadėjimus.

Įgyvendinant priemonę ,,Didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą“ renkantis pirkimą per CPO atsižvelgiama į realų prekių ar paslaugų poreikį, reikalingą terminą bei į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytus pirkimo per CPO reikalavimus. Nuolat stebima, kokių prekių, paslaugų ar darbų yra siūloma CPO elektroniniame kataloge. CPO siūlomi statybos darbai yra susiję su daugiabučių namų atnaujinimu. 2019 m. per CPO atlikti 42 prekių ir paslaugų pirkimai už bendrą sumą 111481,59 Eur.

Užtikrinant Savivaldybės bendruomenės narių pilietinės sąmonės lygį ir nepakantumą korupcijai Savivaldybės įstaigose organizuoti renginiai korupcijos prevencijos tema, organizuoti renginiai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Organizuoti Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų darbuotojų mokymai, susiję su antikorupcine veikla.

 

_____________________

 

 

 

 

Į pradžią