Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-166 2020-04-22
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąProjektas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASTATO NUOMOS NE KONKURSO BŪDU

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, 41.5.4 papunkčiu, Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-339 ,,Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 papunkčiais, atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Senolių namai“ 2020 m. balandžio 20 d. prašymą Nr. 68, Šiaulių rajono  savivaldybės taryba    nusprendžia:

1. Išnuomoti ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Senolių namai“ dešimčiai metų Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą, kurio bendras plotas 1332,79 kv. m, registro Nr. 40/142854, unikalus Nr. 9196-6019-0014, pastato žymėjimas plane 1C2p, esantį Bridų g. 43, Briduose, Šiaulių r., turto naudojimo paskirtis – socialinių paslaugų teikimas.

2. Nustatyti pastato nuompinigių dydį – 759,69 Eur per mėnesį.

3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti 1 punkte nurodyto pastato nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktus su nuomininko viešosios įstaigos „Senolių namai“ įgaliotu atstovu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Antanas Bezaras

 

 

 

Parengė

Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Zita Urbelienė

2020-04-20

Dokumento priedai:
TSP-166 - DĖL PASTATO NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (PRIEDAS)
Į pradžią