Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-164 2020-04-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                                      Projektas


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „SAUGINIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS

PROJEKTE „KURIAME TRADICIJAS IR ATEITĮ DRAUGE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Vietos projektų, teikiamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER – 19.2 – SVA – 4), finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos 2020 m. sausio 14 d. protokolu Nr. 14, 1.9, 1.10, 1.13 ir 5.1 papunkčiais, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų projektų koordinavimo komiteto posėdžio 2020 m. kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. IPKK-3 bei atsižvelgdama į asociacijos „Sauginių bendruomenė“ 2020 m. vasario 21 d. prašymą, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad:

1.1. projektą „Kuriame tradicijas ir ateitį kartu“ įgyvendintų asociacija „Sauginių bendruomenė“ (juridinio asmens kodas 300622101);

1.2. projekte „Kuriame tradicijas ir ateitį kartu“ Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio teisėmis ir prisidėtų ne didesniu nei 20 proc. piniginiu įnašu.

2. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją skirti iki 1188,54 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto aštuoniasdešimt aštuonių Eur 54 ct) projektui „Kuriame tradicijas ir ateitį kartu“ įgyvendinti.

3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su projekto „Kuriame tradicijas ir ateitį kartu“ įgyvendinimu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja

Audronė Birutienė

 

2020-04-20

Dokumento priedai:
TSP-164 - DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „SAUGINIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „KURIAME TRADICIJAS IR ATEITĮ DRAUGE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (PRIEDAS)
Į pradžią