Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-165 2020-04-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Projektas


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-221 „DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T-221 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo projektams finansuoti“:

1.    Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKES PASKOLAS IR GARANTIJŲ SUTEIKIMO“.

2.    Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

              „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ 2020 m. balandžio 15 d. raštą Nr. KV1-136 „Dėl garantijos pasirašymo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. birželio 14 d. išvadą Nr. VA-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garantijos suteikimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:“.

3.    Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „1. Leisti uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ imti ilgalaikę 353 879,00 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt devynių Eur 00 ct) paskolą investiciniam projektui „Šiaulių rajono Kairių ir Meškuičių gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ ir ilgalaikę 530 662,00 Eur (penkių šimtų trisdešimt tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt dviejų Eur 00 ct) paskolą investiciniam projektui „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, II etapas“ finansuoti.“

          4. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „2. Suteikti uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ 353 879,00 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt devynių Eur 00 ct) sumos garantiją investicinio projekto „Šiaulių rajono Kairių ir Meškuičių gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ ilgalaikės paskolos grąžinimui užtikrinti ir suteikti 530 662,00 Eur (penkių šimtų trisdešimt tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt dviejų Eur 00 ct) sumos garantiją investicinio projekto „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, II etapas“ ilgalaikės paskolos grąžinimui užtikrinti.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                          Antanas Bezaras             

 

Parengė

Ekonomikos ir verslo plėtros vyr. specialistė

 

Rosita Katkuvienė

2020-04

Dokumento priedai:
TSP-165 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-221 „DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią