Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-121 2020-04-16
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-121

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-328 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-121 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią