Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-158 2020-04-16
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

                                                                                          Projektas

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio   d. Nr.

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 208 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Kuršėnų vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Aldona Laukienė

2020-04-08                                                                                                                                     

Dokumento priedai:
TSP-158 - DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-158 - DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią