Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-566 2020-04-10
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-309 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-309 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A-566

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. A-309 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir  krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87, 12 punktu ir atsižvelgdamas į Ginkūnų bendruomenės 2020-04-02 raštą Nr. GB-04 bei Kuršėnų miesto seniūnaičių 2020-04-03 raštą:

                      1. S u d a r a u šios sudėties nuolatinę Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisiją:

                      Komisijos pirmininkė – Rita Šilingienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

                      Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Ulvydienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

Sniegena Breikštienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Orinta Šimkuvienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Seniūnijos, kurioje sprendžiamas klausimas dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, seniūnas, jam negalint dalyvauti – šios seniūnijos seniūno pavaduotojas;

Algimantas Lacis, Ginkūnų bendruomenės atstovas;

Juozas Daunys, Kuršėnų miesto bendruomenės atstovas.

2. K v i e č i u Komisijos posėdžiuose dalyvauti:

2.1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos ir Ventos regioninio parko direkcijos atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijų administruojamose ir joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;

2.3. Lietuvos transporto saugos administracijos Šiaulių skyriaus atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

2.4. projekto vadovus arba jų įgaliotus asmenis, kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

3. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

______________

 

 


                                                                                       PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. balandžio     d. įsakymu Nr. A-

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisijos (toliau – Komisija) veiklos nuostatai nustato Komisijos pirmininko ir Komisijos narių funkcijas, teises ir pareigas, posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

                      2. Komisija sudaroma išvadai dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje pateikti, kai gaunami asmenų prašymai dėl medžių ir krūmų kirtimo vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (toliau – Aprašas), 11 punktu.

                      3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, sprendimų priėmimo nešališkumu ir objektyvumu.

                      4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, bei šiais veiklos nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOSFUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovų sudaroma nuolatinė Komisija. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami:

5.1. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

5.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovas –  kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;

5.3. Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

5.4. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

                      6. Komisijos funkcijos:

                      6.1. atlieka medžių ir krūmų, numatytų Aprašo 11 punkte, apžiūrą vietoje;

                      6.2. teikia išvadą dėl medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės ar  kitokio želdinių pertvarkymo;

                      6.3. siūlo alternatyvius sprendimus dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo, jei nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo.

                      7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, regioninių parkų, kitų institucijų  informaciją, susijusią su žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, nuosavybe, teritoriniu ir želdinių planavimu, želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymu susijusius dokumentus;

7.2. prašyti iš pareiškėjo papildomos informacijos prašyme nurodytoms želdinių tvarkymo priežastims pagrįsti.

8. Komisijos nariai ir į Komisiją kviečiami dalyvauti atstovai privalo:

8.1 dalyvauti komisijos posėdžiuose. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys ar kviečiamas kitos institucijos atstovas turi apie tai pranešti Komisijos pirmininkui;

8.2. būti nešališki;

8.3. atlikti želdinių apžiūrą jų augimo vietoje;

8.4. išvadą, siūlymus teikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, kuris priima sprendimą dėl leidimo išdavimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                      9. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris organizuoja Komisijos posėdį, kai gautas asmens prašymas  dėl medžių ir krūmų kirtimo vadovaujantis Aprašo 11 punktu. Komisija išvadą, siūlymus teikia per 14 dienų nuo suorganizuoto posėdžio.

10. Komisijos pirmininkas privalo:

10.1. tvirtinti Komisijos posėdžio darbotvarkę;

10.2. organizuoti Komisijos posėdžius ir jiems vadovauti;

                      10.3. vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

                      11. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė nuolatinės Komisijos narių. Apie Komisijos posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

12. Komisijos posėdyje svarstomus klausimus pristato Komisijos pirmininkas. Svarstomu klausimu kiekvienas Komisijos narys gali išsakyti savo nuomonę, pateikti turimą informaciją ar duomenis. Posėdžio metu daromas garso įrašas, kuris yra laikomas posėdžio protokolu.

                      13. Komisijai apžiūrėjus želdinių būklę jų augimo vietoje surašomas želdinių apžiūros aktas, kuris yra sudėtinė Komisijos išvados, siūlymo dalis. Komisijos želdinių apžiūros aktai, išvados, siūlymai registruojami informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir saugomi Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje.

                      14. Komisija tvirtina išvadą, siūlymus posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

                      15. Komisija išvadą, siūlymus teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, kuris priima sprendimą dėl leidimo išdavimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            16. Komisijos veiklos nuostatai gali būti pripažinti netekusiais galios ar pakeisti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

            17. Komisijos veiklos nuostatų normos, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, netaikomos, kol bus pakeistos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

___________________________________

 

Į pradžią