Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-478 2020-03-30
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL šIAULIŲ RAJONO savivaldybės administracijoS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. A-478

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 4 straipsnio 3 dalies 5, 8, 9 punktais, 22 straipsnio 2 dalimi:  

1.Tvirtinu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkus prieš pradedant pirmąjį Viešojo pirkimo komisijos posėdį, įsitikinti, kad Viešojo pirkimo komisijos nariai ir ekspertai yra deklaravę privačius interesus;

2.2. uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, valdybų pirmininkus prieš pradedant pirmąjį valdybos posėdį, įsitikinti, kad valdybos nariai yra deklaravę privačius interesus;

2.3. nuolatinių komisijų ar darbo grupių, kurių sprendimai skundžiami administracinių ginčų komisijai ar teismui, pirmininkus prieš pradedant pirmąjį komisijos ar darbo grupės posėdį ar pasikeitus komisijos ar darbo grupės nariams, įsitikinti, kad komisijos ar darbo grupės nariai ir ekspertai yra  deklaravę privačius interesus;

      2.4. Savivaldybės administracijoje dirbančių asmenų, kurie eina pareigas, kurios įtrauktos į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, tiesioginius vadovus įsitikinti, kad jiems pavaldūs asmenys pradėję eiti pareigas deklaravo privačius interesus laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytos tvarkos.     

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. A-378 „Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m.                             d. įsakymu Nr. A-

 

 

PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

1.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

2.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

3.

Jaunimo reikalų koordinatorius

4.

Savivaldybės gydytojas

5.

Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

 

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

6.

  Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas

7.

  Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas

Aplinkos apsaugos skyrius

8.

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas

9.

Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Architektūros ir paveldosaugos skyrius

10.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas

11.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Bendrųjų reikalų skyrius

12.

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

13.

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Buhalterinės apskaitos skyrius

14.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

15.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas

16.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius

17.

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjas

18.

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyresnysis specialistas

 

Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius

19.

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas

20.

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Finansų skyrius

21.

Finansų skyriaus vedėjas

22.

Finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas

23.

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

Informacinių technologijų skyrius

24.

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

25.

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

26.

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

27.

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Kultūros skyrius

28.

Kultūros skyriaus vedėjas

 

Socialinės paramos skyrius

29.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

30.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas

31.

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Švietimo ir sporto skyrius

32.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

33.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

34.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Teisės ir personalo administravimo skyrius

35.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

36.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Turto valdymo skyrius

37.

Turto valdymo skyriaus vedėjas

38.

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

39.

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Ūkio ir transporto skyrius

40.

Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas

 

Viešųjų pirkimų skyrius

41.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

42.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Žemės ūkio skyrius

43.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

44.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Bubių seniūnija

45.

Bubių seniūnijos seniūnas

46.

Bubių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Ginkūnų seniūnija

47.

Ginkūnų seniūnijos seniūnas

48.

Ginkūnų seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Gruzdžių seniūnija

49.

Gruzdžių seniūnijos seniūnas

50.

Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kairių seniūnija

51.

Kairių seniūnijos seniūnas

52.

Kairių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

53.

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnas

54.

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kuršėnų miesto seniūnija

55.

Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas

56.

Kuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kužių seniūnija

57.

Kužių seniūnijos seniūnas

58.

Kužių seniūnijos vyriausiasis specialistas

 

Meškuičių seniūnija

59.

Meškuičių seniūnijos seniūnas

60.

Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Raudėnų seniūnija

61.

Raudėnų seniūnijos seniūnas

62.

Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Šakynos seniūnija

63.

Šakynos seniūnijos seniūnas

64.

Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

65.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas

66.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

 

67.

Viešųjų pirkimų iniciatorius

68.

Viešųjų pirkimų organizatorius

69.

Viešųjų pirkimų komisijos narys

70.

Viešųjų pirkimų komisijos ekspertas

71.

UAB „Kuršėnų vandenys“ valdybos narys

72.

UAB Kuršėnų autobusų parkas valdybos narys

73.

UAB Kuršėnų komunalinio ūkio valdybos narys

74.

Šiaulių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos narys

75.

Šiaulių rajono neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narys

76.

Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų žalai apskaičiuoti narys

77.

Šiaulių rajono komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti narys

 

 

_______________________________

 

Į pradžią