Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-8 2020-01-28
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-8

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-193 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 punktais ir atsižvelgdama į atstovus delegavusių institucijų siūlymus, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

Sudaryti Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybą, 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, tokios sudėties:

Rimantas Čeponis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Antanas Gricius, Šiaulių rajono sporto klubų atstovas;

Romualdas Juodis, Šiaulių rajono sporto klubų atstovas;

Arnas Lukošaitis, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja“.

Martynas Rusteika, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;

Juozas Savickas, Šiaulių rajono kūno kultūros mokytojų atstovas;

Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Ilona Vaičiulienė, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktorė;

Petras Vaitkus, Šiaulių rajono sporto klubų atstovas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

Į pradžią