Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-332 2019-11-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. T-332

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 ,,Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. spalio 30 d. išvadą Nr. VA-12(5.1), Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Leisti Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą iš viso iki 1 057 000 (vienas milijonas penkiasdešimt septyni tūkstančiai) eurų iki šešių metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams finansuoti:

            1.1. Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I-as etapas) 297 000 Eur;

            1.2. Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams 760 000 Eur.

            2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

         

 

 

   

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras

______________

 

 

Į pradžią