Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-1381 2019-09-27
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.  rugsėjo 27 d. Nr. A-1381

Šiauliai

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 26 dieną gautus Darbo tarybos pasiūlymus,

            1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-158 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

            1.1. papildau nauju 981 punktu:

            „981. Administracijos direktorius išimties tvarka turi teisę naujai priimamam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatyti kitokį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nei nustatyta šių taisyklių 97 ir 98 punktuose.“;

            1.2. pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

„111. Kai darbuotojas pavaduoja kitą darbuotoją jo laikinojo nedarbingumo metu skiriama:

111.1. nuo ketvirtos laikinojo nedarbingumo dienos 20 procentų priemoka, jei pavaduoja darbuotoją iki 20 darbo dienų;

111.2. 30 procentų priemoka, jei toliau pavaduoja tą darbuotoją nuo 21 ir daugiau darbo dienų.“;

1.3. papildau nauju 1111 punktu:

,,1111. Kai darbuotojas vykdo laisvos pareigybės funkcijas:

1111.1. skiriama 30 procentų priemoka, jei darbuotojas vykdo visas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

1111.2. skiriamų priemokų suma negali viršyti 30 procentų, kai keletą darbuotojų pasidalija pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis punktas netaikomas, kai vykdo padalinio vadovo funkcijas.“;

1.4. pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

            ,,112. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą Administracijos direktorius priima sprendimą dėl priemokos dydžio pagal taisyklių 110 punktą.“;

            1.5. pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

,,120. Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriama priemoka už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas.“;

1.6. papildau nauju 1201 punktu:

,,1201. Kai valstybės tarnautojas pavaduoja kitą valstybės tarnautoją jo laikinojo nedarbingumo metu skiriama:

1201.1. nuo ketvirtos laikinojo nedarbingumo dienos 20 procentų priemoka, jei pavaduoja valstybės tarnautoją iki 20 darbo dienų;

1201.2. 30 procentų priemoka, jei toliau pavaduoja tą valstybės tarnautoją nuo 21 ir daugiau darbo dienų.“;

1.7. papildau nauju 1202 punktu:

,,1202. Kai valstybės tarnautojas vykdo laisvos valstybės tarnautojo pareigybės funkcijas:

1202.1. skiriama 30 procentų priemoka, jei valstybės tarnautojas vykdo visas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

1202.2. skiriamų priemokų suma negali viršyti 30 procentų, kai keletą valstybės tarnautojų pasidalija pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis punktas netaikomas, kai vykdo padalinio vadovo funkcijas. “;

1.8. pakeičiu 1211 punktu:

„1211. Papildoma užduotimi valstybės tarnautojui laikomas pavedimas pavaduoti darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį,  priemokos dydis taikomas toks, koks nurodytas taisyklių 1201 ir 1202 punktuose.“;

1.9. pakeičiu 1212 punktą ir jį išdėstau taip:

„1212. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą Administracijos direktorius priima sprendimą dėl priemokos dydžio pagal taisyklių 121 punktą.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

           

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis      

______________

 

 

                                               

Į pradžią