Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-1296 2019-09-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. A-1296

Šiauliai

 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 ,,Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ 1 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-294 ,,Dėl UAB „Kuršėnų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo“, atstovavimo Šiaulių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A-656 „Dėl Atstovavimo Šiaulių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu:

        1. P a d i d i n u UAB „Kuršėnų vandenys“ įstatinį kapitalą 56 031,48 Eur (penkiasdešimt šešiais tūkstančiais trisdešimt vienu euru 48 ct), nuo 16 684 851,01 (šešiolikos milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro 1 ct) iki 16 740 882,49 (šešiolikos milijonų septynių šimtų keturiasdešimt tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 49 ct), išleisdamas 193 212 (vieną šimtą devyniasdešimt tris tūkstančius du šimtus dvylika) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena yra 0,29 Eur nominalios vertės. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei.

        2. T v i r t i n u UAB „Kuršėnų vandenys“ įstatus (pridedama).

        3. Į g a l i o j u UAB „Kuršėnų vandenys“ direktorių Algimantą Joną Glodenį:

 3.1. parengti akcijų pasirašymo sutarties projektą;

 3.2. pasirašyti šio įsakymo 2 punktu patvirtintus UAB „Kuršėnų vandenys“ įstatus ir perregistruoti juos įstatymų nustatyta tvarka.

        4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus     2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A-1158 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. A-731 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą.

        5. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 4 punktas įsigalioja įregistravus UAB „Kuršėnų vandenys“ įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-1296 - DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią