Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-378 2016-03-29
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ rajono savivaldybės Administracijos

direktorius

 

Įsakymas

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI

PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 29  d. Nr. A-378

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“, 32 ir 33 punktais:

1. T v i r t i n u Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Eugeniją Kančauskaitę, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę, konsultuoti Privačių interesų deklaracijas pildančius asmenis ir vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo kontrolę.

3. N u r o d a u Eugenijai Kančauskaitei, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka ir forma registruotis Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje (IDIS) bei įrašyti Privačių interesų deklaracijų duomenis, kurias pateikia šio įsakymo 1 punkte ir savivaldybės mero potvarkyje nurodyti asmenys.

            4. Į p a r e i g o j u Administracijos darbuotojus, privalančius deklaruoti privačius interesus, apie kiekvieną deklaracijos pateikimą ir patikslinimą elektroniniu paštu eugenija.kancauskaite@siauliuraj.lt pranešti Eugenijai Kančauskaitei, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei.

            5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

            5.1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. A-165(8.1) „Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo įstatymų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, sąrašas“ ir šio įsakymo pakeitimą;

            5.2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. A-1273 „Dėl įgaliojimo įrašyti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šiaulių rajono savivaldybė, privačių interesų deklaracijų duomenis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje (IDIS)“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo   29  d. įsakymu Nr. A-378

2019 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1098 redakcija

 

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

1.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

2.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

3.

Jaunimo reikalų koordinatorius

4.

Savivaldybės gydytojas

5.

Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

 

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

6.

  Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas

7.

  Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas

Aplinkos apsaugos skyrius

8.

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas

9.

Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Architektūros ir paveldosaugos skyrius

10.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas

11.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Bendrųjų reikalų skyrius

12.

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

13.

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Buhalterinės apskaitos skyrius

14.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

15.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas

16.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius

17.

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjas

18.

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyresnysis specialistas

 

Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius

19.

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas

20.

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Finansų skyrius

21.

Finansų skyriaus vedėjas

22.

Finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas

23.

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

Informacinių technologijų skyrius

24.

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

25.

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

26.

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

27.

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Kultūros skyrius

28.

Kultūros skyriaus vedėjas

 

Socialinės paramos skyrius

29.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

30.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas

31.

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Švietimo ir sporto skyrius

32.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

33.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

34.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Teisės ir personalo administravimo skyrius

35.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

36.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Turto valdymo skyrius

37.

Turto valdymo skyriaus vedėjas

38.

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

39.

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Ūkio ir transporto skyrius

40.

Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas

 

Viešųjų pirkimų skyrius

41.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

42.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Žemės ūkio skyrius

43.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

44.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Bubių seniūnija

45.

Bubių seniūnijos seniūnas

46.

Bubių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Ginkūnų seniūnija

47.

Ginkūnų seniūnijos seniūnas

48.

Ginkūnų seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Gruzdžių seniūnija

49.

Gruzdžių seniūnijos seniūnas

50.

Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kairių seniūnija

51.

Kairių seniūnijos seniūnas

52.

Kairių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

53.

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnas

54.

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kuršėnų miesto seniūnija

55.

Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas

56.

Kuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Kužių seniūnija

57.

Kužių seniūnijos seniūnas

58.

Kužių seniūnijos vyriausiasis specialistas

 

Meškuičių seniūnija

59.

Meškuičių seniūnijos seniūnas

60.

Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Raudėnų seniūnija

61.

Raudėnų seniūnijos seniūnas

62.

Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Šakynos seniūnija

63.

Šakynos seniūnijos seniūnas

64.

Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotojas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

65.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas

66.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas

2019 m. rugpjūčio 6 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1098 redakcija

 

                                    _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                        2016 m. kovo   29 d.

                                                                                                                        Nr. A-378

 

 

ĮSAKYMO

INFORMACINIS LAPAS

 

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Skyriaus, padalinio, seniūnijos, įstaigos, įmonės, organizacijos

pavadinimas ir adresas

Egz. sk. popier.

LR Vyriausybės atstovui

1

Supažindinti per Dokumentų valdymo sistemą @vilys Administracijos vyriausiuosius specialistus, skyrių vedėjus, seniūnus, Eugeniją Kančauskaitę

 

 

 

Parengė                                                                                                                                 Eugenija Kančauskaitė                                                                                                                                                                                      

 

 

Dokumentas publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje              

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1098 - 2019-08-06
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-378 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią