Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-927 2019-07-01
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ VYKDYMO IR KONTROLĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ VYKDYMO ir kontrolės šIAULIŲ RAJONO savivaldybės administracijoje TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2019 m. liepos  1 d. Nr. A-927

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“, 29, 30 ir 32 punktais, atsižvelgdamas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. rezoliuciją Nr. KS-25 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ ir į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. KS-8 „Dėl Kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“:

1.Tvirtinu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Eugeniją Kančauskaitę, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę, vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų kontrolę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                                administracijos direktoriaus

                                                                                               2019 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-927

 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ VYKDYMO ir kontrolės ŠIAULIŲ RAJONO savivaldybės administracijoje APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas) siekiama įtvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) sprendžiamų tarnybinių klausimų bei priimamų sprendimų nešališkumą, užtikrinti, kad Administracijoje dirbančių asmenų veikloje būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konfliktų, nustatyti šių asmenų privačių interesų deklaravimo, iškilus interesų konfliktui, nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūras.

2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:

2.1. asmenys, dirbantys Administracijoje, – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus;

2.2. kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

 

3. Asmenys, dirbantys Administracijoje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka pateikdami privačių interesų deklaraciją Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (EDS).

4. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo:

4.1. suveda, atnaujina ir tvarko duomenis apie Administracijoje dirbančius asmenis Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS);

4.2. prižiūri, ar asmenys, dirbantys Administracijoje, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas. Susipažįsta su privačių interesų deklaracijų turiniu, naudodamasis Privačių interesų deklaracijos sistema (PIDTIS). Nustatęs, kad asmuo, dirbantis Administracijoje, galimai padarė privačių interesų deklaracijų pateikimo tvarkos ar terminų pažeidimą, jį apie tai informuoja, išsiaiškina pažeidimo priežastį ir nustato terminą, per kurį pastarasis turi pašalinti nustatytą pažeidimą. Jeigu asmuo, dirbantis Administracijoje, per nustatytą terminą pažeidimo nepašalina, nedelsdamas apie tai informuoja Administracijos direktorių;

4.3. remdamasis 2.1 punkte nurodytų asmenų pateiktomis privačių interesų deklaracijomis, asmens prašymu ir kita informacija, parengia rašytines išankstines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis;

4.4. konsultuoja asmenis, dirbančius Administracijoje, ir asmenis, pretenduojančius dirbti Administracijoje, privačių interesų deklaravimo klausimais;

   4.5. saugo elektroniniu būdu pateiktas darbuotojų deklaracijas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS).

 

 III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

5. Administracijos padalinių vadovai privalo:

5.1. susipažinti su pavaldžių asmenų, dirbančių Administracijoje, privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;

5.2. neskirti pavaldiems asmenims, dirbantiems Administracijoje, užduočių, susijusių su įstaigomis, įmonėmis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

5.3. priimti tik raštu pateikiamus pavaldžių asmenų, dirbančių Administracijoje, nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo bei perduoti juos saugoti į asmens bylą;

5.4. užtikrinti, kad nusišalinęs pavaldus asmuo, dirbantis Administracijoje, nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant tam tikrus sprendimus (išeitų iš posėdžių salės ir pan.);

5.5. užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę);

5.6. jei pavaldus asmuo, dirbantis Administracijoje,  nepaiso jam pateiktų rekomendacijų, inicijuoti jo nušalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybinės veiklos patikrinimą;

5.7. vienerius metus nuo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo paaiškėjimo dienos nesiūlyti skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas pažeidimus padariusių pavaldžių asmenų, dirbančių Administracijoje;

5.8. paaiškėjus, kad pavaldus darbuotojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškinti jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo V skirsnyje nustatytus apribojimus pasibaigus tarnybai (apribojimus sudaryti darbo sutartį, sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis, atstovavimo apribojimus);

5.9. esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

 

IV SKYRIUS

ASMENŲ, DIRBANČIŲ ADMINISTRACIJOJE, PAREIGA NUSIŠALINTI

 

6. Asmenys, dirbantys Administracijoje, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus (visose stadijose), kad ir kaip tas sprendimas būtų įvardijamas (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), kurie sukelia interesų konfliktą, ir nedaryti jokios įtakos kitų asmenų priimamiems sprendimams:

6.1. nusišalinti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su galimos turtinės ar neturtinės naudos gavimu sau ir (ar) artimiems asmenims;

6.2. nusišalinti, kai sprendimai, susiję su asmenimis, iš kurių Administracijoje dirbantis asmuo (ar jam artimi asmenys) gauna bet kokios turtinės bei neturtinės naudos, ar su kuriais jį (ar jam artimus asmenis) sieja sutartiniai ar kiti moraliniai įsipareigojimai (susiję su kreditoriais, skolininkais, nuoma, panauda, sutarties šalimis ir pan.);

6.3. nusišalinti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus dėl juridinių asmenų, su kuriais Administracijoje dirbantis asmuo (jam artimi asmenys) yra susijęs akcijomis (kad ir koks būtų jų kiekis ir vertė), pajais, dalimis (akcinės, uždarosios ir žemės ūkio bendrovės) naryste (įvairios asociacijos ir susivienijimai), einamomis pareigomis ar kitais ryšiais;

6.4. nusišalinti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su atlyginimo, priedų, paskatinimų, piniginių išmokų ar pašalpų sau skyrimu;

6.5. nusišalinti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su artimiesiems skiriamomis pašalpomis, piniginėmis išmokomis, artimųjų įdarbinimu Administracijoje ar jai pavaldžiose įstaigose, personalo valdymo funkcijų atlikimu jų atžvilgiu (įsakymai dėl papildomo darbo, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir kvalifikacijos kėlimo kursus, dėl vienkartinių piniginių išmokų už labai gerą ar gerą tarnybą, vienkartinių piniginių išmokų švenčių proga ir pan.).

7. Asmenys, dirbantys Administracijoje, turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

7.1. atsiradus interesų konfliktą keliančioms privačių interesų deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms, nedelsiant papildyti privačių interesų deklaraciją. Papildžius privačių interesų deklaraciją, apie tai nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą;

7.2. prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą raštu pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims bei Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą;

7.3. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grupės veikloje, apie tai raštu pranešti komisijos ar darbo grupės pirmininkui, o jeigu asmuo buvo paskirtas komisijos ar darbo grupės pirmininku, raštu informuoti tiesioginį vadovą;

7.4. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (esant kolegialiam svarstymui, išeiti iš kabineto, patalpos, posėdžių salės ir pan.);

7.5. įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole);

7.6. jeigu Administracijos direktorius ar jo pareigas einantis pavaduotojas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto negali įvykdyti savo pareigų, jie nusišalinimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei šio aprašo nustatyta tvarka pareiškia savivaldybės tarybai, kuri Vietos savivaldos nustatyta tvarka perima bei užtikrina šių įgaliojimų nešališką įvykdymą.

8. Administracijos padalinio vadovas arba komisijos, darbo grupės pirmininkas, gavęs Administracijoje dirbančio asmens rašytinį nusišalinimą, apie nusišalinimą informuoja Administracijos direktorių.

9. Administracijos direktorius sprendžia dėl Administracijoje dirbančio asmens nusišalinimo priėmimo. Esant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu patvirtintiems kriterijams, motyvuotu rašytiniu šių subjektų sprendimu darbuotojo pareikštas nusišalinimas gali būti nepriimtas ir jis raštu įpareigotas toliau dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

10. Nesant Administracijoje dirbančio asmens nusišalinimo, Administracijos direktorius motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina Administracijoje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio Administracijoje dirbančio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

11. Administracijoje dirbantis asmuo šio tvarkos aprašo 10 punkte nurodytu būdu nušalintas nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, apie nušalinimą praneša Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

12. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka registruoja Administracijoje dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus.

 

V SKYRIUS

DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMAI

 

13. Asmuo, dirbantis Administracijoje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

14. Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30 eurų.

15. Jeigu dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma Administracijos nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

16. Administracijoje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienus metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

  

VI SKYRIUS

ASMENŲ, DIRBANČIŲ ADMINISTRACIJOJE, PRIEVOLĖS IEŠKANT KITO DARBO IR APRIBOJIMAI PASIBAIGUS TARNYBAI

 

17. Asmuo, dirbantis Administracijoje, privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie visus pasiūlymus pereiti dirbti į kitą darbą, jeigu tokie pasiūlymai gali šiam asmeniui sukelti interesų konfliktą.

18. Asmuo, dirbantis Administracijoje, privalo nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Tiesioginis vadovas, nustatęs, kad šis asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė (neskirti konkrečių užduočių, jas perduoti kitam tarnautojui, apriboti prieigą prie atitinkamos tarnybinės informacijos ir pan.).

19. Asmuo, nustojęs eiti pareigas Administracijoje, vienus metus neturi dirbti įmonės (visų rūšių ūkinės, komercinės, kredito ir finansinės įmonės, bendrovės, įstaigos, bendrijos, asociacijos, susivienijimo ir organizacijos, – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme) ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo rengiant, svarstant ir priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

20. Asmuo, nustojęs eiti pareigas Administracijoje, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar naudotis institucijos, kurioje paskutinius metus asmuo dirbo, teikiamomis individualiomis lengvatomis. Šie apribojimai netaikomi sandoriui, kuris buvo sudarytas prieš tai, kai asmuo pradėjo eiti pareigas Administracijoje, arba yra pratęsiamas, taip pat sandoriui, kuris sudaromas viešo konkurso būdu, bei sandoriams, kurių suma per metus neviršija 3000 eurų.

21. Asmuo, nustojęs eiti pareigas Administracijoje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims Administracijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo, ir kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Asmenys, dirbantys Administracijoje, atsako už privačių interesų deklaracijose pateikiamų duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo arba kolegialios institucijos vadovo, ar kolegialaus valdymo organo ir kitų šiame apraše numatytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

23. Asmenys, dirbantys Administracijoje, už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Savivaldybės administracijos vadovai ir padalinių vadovai, pasirašę nustatytos formos pasižadėjimą (priedas), saugo asmens duomenų paslaptį.

 

                                                            __________________


Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

(Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį forma)

 

PASIŽADĖJIMAS

SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

______________________

(data)  

Šiauliai

 

Aš, _____________________________________________________________, suprantu,

(pareigos, vardas, pavardė)

kad susipažinsiu su asmens duomenimis, nurodytais privačių interesų deklaracijoje, kurie negali būti atskleisti, perduoti neįgaliotiems asmenims arba institucijoms;

kad netinkamas duomenų saugojimas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Aš įsipareigoju:

saugoti asmens duomenų, nurodytų privačių interesų deklaracijoje, paslaptį;

neatskleisti, neperduoti informacijos nė vienam asmeniui ar institucijai, neįgaliotiems naudotis šia informacija;

 

Aš žinau, kad:

informacija apie privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis  tretiesiems asmenims teikiama tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka;

už neteisėtą asmens duomenų, nurodytų privačių interesų deklaracijoje, atskleidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

 

 

____________                               _____________                      _________________________

(pareigos)                                          (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Į pradžią