Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-165 2019-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS<br> 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-102 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-102 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 21 d. Nr. T-165

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-25 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                   Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-102 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                   Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-102

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-165

redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu.

2.    2019 metų Programos paskirtis – finansuoti ir remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones.

3.    Programos lėšų naudojimą, apskaitą ir kontrolę bei atskaitomybę reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A-182 patvirtintas Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas ir jo pakeitimai.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

 

4.    Programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, užtikrinančias palankią socialinę ir fizinę aplinką, finansuojant savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos veiklas.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

 

5.    Programos uždaviniai:

5.1.   finansuoti sveikatinimo projektus, stiprinančius gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, gerinančius bendruomenės narių gyvenimo kokybę mažinančius rizikos veiksnių ir ligų paplitimą, propaguojančius ir formuojančius sveikos gyvensenos įgūdžius pagal visuomenės sveikatos poveikio sritis;

5.2.   finansuoti Programos priemones pagal nustatytą tikslinį finansavimą;

5.3.   vykdyti gyventojų sveikatos mokymą bei sveikos gyvensenos žinių skleidimą, didinti sveikatos raštingumą;

5.4.   stiprinti asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą ugdant teisingą požiūrį į sveiką gyvenseną.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

6.    Programos lėšų naudojimo prioritetinės kryptys, kurias nustatė Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Bendruomenės sveikatos taryba):

6.1.   vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;

6.2.   sveikos gyvensenos ugdymas visuomenėje;

6.3.   psichinės sveikatos stiprinimas;

6.4.   neinfekcinių, infekcinių ligų ir traumų profilaktika;

6.5.   aplinkos sveikata.

7.    Programos priemonių prioritetinės kryptys atitinka Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 patvirtintos Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos kryptis:

7.1.  sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį;

7.2.  suformuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą;

7.3.  užtikrinti kokybišką ir efektyvią visuomenės sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠOS

                     

8.    Programa finansuojama iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

9.    Programai vykdyti lėšos numatytos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatoje (priedas).

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

10.    Programos priemonių atrankos būdai:

10.1.        tiksliniai Programos asignavimai Savivaldybės strateginiuose dokumentuose  (strateginiame veiklos plane, Savivaldybės kompleksinėse programose ar kt.) numatytoms sveikatinimo priemonėms įgyvendinti;

10.2.        Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo priemonių rėmimas, skelbiant paraiškų atranką;

10.3.   Savivaldybės administracija ir Bendruomenės sveikatos taryba, atsižvelgdama į Šiaulių rajono gyventojų poreikius, sveikatos politiką bei teisės aktus, atsiradusias nenumatytas problemas sveikatos srityje, gali skirti Programos lėšas konkrečiai problemai spręsti. Lėšos  priemonei skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

11.    Programos sveikatinimo projektų atranką vykdo ir jų vertinimą atlieka Bendruomenės sveikatos taryba pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą.

12.    Programos įgyvendinimas padės formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, leis sumažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirštamumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.

13.    Metinę ataskaitą apie Programos priemonių vykdymą Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas pateikia Savivaldybės tarybai.

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

14.     Programos įgyvendinimo kriterijai:

14.1.   finansuotų projektų (programų) skaičius;

14.2.   įgyvendintų projektų, pagal 2019 metų prioritetines kryptis, skaičius;

14.3.   renginių skaičius;

14.4.   bendruomenės narių, dalyvavusių renginiuose, skaičius.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

15.    Už Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo organizavimą atsako Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas.

 

______________________

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SĄMATA

 

1. Informacija apie Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas:

 

Eil.

Nr.

Programos finansavimo šaltinis

Lėšų suma,

Eur

1.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

8 595,00

Iš viso:

8 595,00

                     

                 2. Programos priemonės, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos:

                     

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas 

Lėšų suma,

Eur

1.

Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo projektų rėmimas

7 095,00

2.

Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonėms

1 500,00

Iš viso:

8 595,00

 

__________________

 

 

 

Į pradžią