Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-119 2019-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS<br> 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS

 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-119

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 17.5 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-119 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią