Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-389 2019-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-457 „DĖL KITŲ PAREIGŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOMS PAREIGOMS“ PAKEITIMO


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-457 „DĖL KITŲ PAREIGŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOMS PAREIGOMS“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. A-389

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“,

            p  a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. A-457 „Dėl Kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė,  sąrašo patvirtinimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šioms pareigoms“:

1.      Pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ PAREIGYBĖMS, DĖL KURIŲ RENGIAMAS KONKURSAS, VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, NUSTATYMO“

2.      Preambulę ir dėstomąją dalį ir jas išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ 1 punktu, 2.2.1.6 papunkčiu:

1. N u s t a t a u  šiuos kvalifikacinius reikalavimus pareigoms, dėl kurių rengiamas konkursas:

1.1. viešosios įstaigos vadovo:

            1.1.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.1.2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį (juridinio asmens vadovo ar vadovo pavaduotojo, padaliniui vadovo, valdymo organo nario);

            1.2. viešosios įstaigos vadovo pavaduotojo:

1.2.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.2.2. turėti 2 metų vadovaujamo darbo patirtį (juridinio asmens vadovo ar vadovo pavaduotojo, padaliniui vadovo, valdymo organo nario);

            1.3. viešosios įstaigos struktūrinio padalinio vadovo:

1.3.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.3.2. turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį (vadovavimo darbo grupėms ar komisijoms);

1.4. viešosios įstaigos darbuotojo (vykdančio finansų valdymą ir / ar tvarkančio buhalterinę apskaitą; organizuojančio ir / ar vykdančio viešuosius pirkimus; registruojančio daiktines teises į turtą; vertinančio vairavimo egzaminų rezultatus; nustatančio neįgalumo lygį, darbingumo lygį ir / ar specialiuosius poreikius; vykdančio ūkio subjektų veiklos priežiūrą; vykdančio turto priežiūrą ir / ar valdymą; atsakingo už leidimų (licencijų) išdavimą; personalo administratoriai; vidaus auditoriai;  teisininkai):

1.4.1. aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.4.2. turėti 1 metų darbo patirtį (darbo stažą) atitinkamoje profesinėje veikloje pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.           

            2. Į g a l i o j u viešosios įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovą nustatyti papildomus kvalifikacinius reikalavimus (profesinę kompetenciją ir specialiąsias žinias, kurių reikia pareigoms atlikti (vykdyti)) pareigoms, nurodytoms šio įsakymo 1.2 – 1.4 papunkčiuose, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir atliekamo darbo pobūdį.

            3. N u s t a t a u, kad įsakyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai įsakyme nurodytoms pareigybėms yra netaikomi, jeigu šioms pareigybėms kvalifikaciniai reikalavimai yra nustatyti įstatyme ar jį įgyvendinančiame teisės akte.“    

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.        

           

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

Į pradžią