Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-115 2019-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-115

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės  tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 141 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-115 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią