Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-118 2019-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS<br> 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-118

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-118

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

            Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija) paskirtis – vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityse, skatinti švietimo, sveikatos įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.

Antikorupcijos komisija sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015–2019 metų kadencijos įgaliojimų laikui.

Ataskaitiniu laikotarpiu veikė tokios sudėties Antikorupcijos komisija: 6 Savivaldybės tarybos narių (Alfredas Jonuška, Ingrida Volosova,  Martynas Rusteika, Rolandas Samuila, Algimantas Gaubas,  Žydrūnas Grinius), 1 Savivaldybės administracijos tarnautojo (Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja) ir 3 gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų – seniūnaičių (Giedrius Jakubėnas, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Kužių seniūnijos Sauginių seniūnaitijos seniūnaitis, Loreta Olišauskienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kuršėnų miesto seniūnijos Stoties seniūnaitijos seniūnaitė, Reda Petkauskienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Ginkūnų seniūnijos Rasos seniūnaitijos seniūnaitė). Antikorupcijos komisijos pirmininkas – Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotojas – Martynas Rusteika.

2018 m. Antikorupcijos komisija rinkosi į tris posėdžius.

Antikorupcijos komisija pateikė Savivaldybės tarybai tvirtinti Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą, Šiaulių rajono savivaldybės 2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos Savivaldybės inerneto svetainėje.

Antikorupcijos komisija į du posėdžius rinkosi klausyti gautus skambučius pasitikėjimo telefonu. Abu kartus jokio pranešimo teksto nebuvo įrašyta.

Antikorupcijos komisija 2018-11-08 posėdyje nagrinėjo tris klausimus:

– Susipažino su gautu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – LŠDPS) Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės organizacijos 2018-10-23 prašymu, kuriuo informuota apie esamą situaciją, apie laimėtą bylą ir apie Savivaldybės administracijai priskirtas išlaidas.

– Svarstyta ir pritarta sričiai, kurioje buvo atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pasirinka sritis interesų konfliktų valdymas.

– Išklausyta informacija apie Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos 2018-10-25 posėdyje svarstytą klausimą dėl maršruto Kuršėnai–Šiauliai, kurio metu išsakytos galimos korupcinės veikos. Informaciją pristatė Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Palkus. Komisija, įvertinusi situaciją, dėl šio pranešimo nusprendė kreiptis į Šiaulių apygardos prokuratūrą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą, kad būtų priimtas procesinis sprendimas. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba 2018-11-21 priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ Antikorupcijos komisija visuomenei skelbė ir pagal reikalą atnaujino informaciją apie Antikorupcijos komisijos posėdžius, Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, parengtas rekomendacijas. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami įvykę / vyksiantys Antikorupcijos komisijos posėdžiai bei jų darbotvarkės.

Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planu, Antikorupcijos komisijos nuostatais, kitais teisės aktais.

 

 

________________________

 

 

 

Į pradžią