Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-11 2019-02-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-11

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 ,,Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 6.3 ir 6.4 papunkčiais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-11 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią