Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-44 2019-02-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-44

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 85.7 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba               n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-44 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią