Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-67 2017-04-04
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

Tikslas – didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Šiaulių rajono savivaldybės ir jos įstaigų veiklos srityse.

Tikslo rezultato kriterijus:

  1. Skundų dėl Savivaldybės institucijų priimtų sprendimų skaičiaus pokytis.
  2. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, davusių neteisėtą atlygį už Savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.

1 uždavinys. Tobulinti galiojančius teisės aktus labiausiai korupcijos paveiktose srityse.

 

Eil.

Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1.

 

Savivaldybės teisės aktų spragos, leidžiančios dviprasmiškai taikyti teisės aktą

Įvertinus korupcijos rizikos sritis, atnaujinti priimtus teisės aktus parengiant teisės aktų projektus

Savivaldybės administracijos padaliniai, filialai, valstybės tarnautojai

2015–2017 m.

2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-48 pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatai – detalizuota pasitikėjimo telefono ir Pasitikėjimo dėžutės pranešimų fiksavimo tvarka.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą Socialinės paramos skyriuje administruojant piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, geriamojo šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijas papildyti teisės aktai – numatant Savivaldybės seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijų konkretų narių skaičių, užtikrinti proporcingas kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą, nustatyti narių skyrimo mechanizmą, narių rotacijos (kaitos) mechanizmą, kadencijų skaičių ir trukmę, individualią narių atsakomybę.

2.

Visuomenė nepakankamai informuota apie  vykdomą Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevenciją

Nustatyti specifinius korupcijos rizikos veiksnius, suformuoti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinės politikos nuostatas

Savivaldybės antikorupcijos komisija

2015–2017 m.

2016 metais Savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje ,,Korupcijos prevencija“ nuolat atnaujinta rubrika ,,Antikorupcinis visuomenės švietimas“.

Nuolat pildoma rubrika ,,Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas“.

Rubrikoje ,,Pasiūlymai ir iniciatyvos“ paskelbta Šiaulių universiteto viešojo administravimo studentų parengtas naujienlaiškis apie Lietuvoje vykdomas skaidrumo iniciatyvas

Atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų programą ir jos priemonių planą

Savivaldybės antikorupcijos komisija.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2015–2017 m.

Savivaldybės taryba 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-290 patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256, naują redakciją. Priemonių planas papildytas trimis naujomis priemonėmis. Priemonių plane patikslinti nurodytų priemonių laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

2 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

 

3.

 

Atliekant teisės akto antikorupcinį vertinimą nustatomos ne visos antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos

Dalyvauti kursuose dėl teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

Savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai

2015–2017 m.

2016 metais mokymuose dėl teisės aktų antikorupcinio vertinimo dalyvavo vienas asmuo, išklausyta aštuonios valandos mokymų.

 

4.

Rizika, kad priimami norminiai teisės aktai gali būti inicijuoti ir priimti sprendimai galimai palankūs vienai gyventojų grupei, nepaisant kitų suinteresuotų šalių interesų

Atlikti Savivaldybės administracijos rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, Teisės ir personalo administravimo skyrius

Nuolat, teisės aktų nustatyta tvarka

48 teisės aktų projektai įvertinti antikorupciniu požiūriu. Antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos Teisės aktų informacinėje sistemoje, Savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje ,,Teisės aktų ir ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“

3 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų (elektroninių) paslaugų administravimo teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą.

5.

Neatnaujintas teikiamų paslaugų sąrašas, nepatikslinti paslaugų aprašai.

Atnaujinti teikiamų paslaugų aprašus, patvirtinti teikiamų paslaugų sąrašus.

Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

Informacinių technologijų skyrius

2016–2017 m.

2016 metais atnaujinti 43 teikiamų paslaugų aprašai, taip užtikrinant asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą.

6.

Ne visada gyventojai patenkinti juos aptarnavusių darbuotojų elgesiu

Užtikrinti, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos darbuotojų elgesį

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Savivaldybės administracijos padalinių ir filialų vadovai

2016–2017 m.

Savivaldybės interneto svetainėje sukurta el. apklausa ,,Savivaldybės interneto svetainėje sukurta el. apklausa ,,Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo vertinimo anketa 2016“.

Anoniminė Anketa dėl asmenų aptarnavimo teikiama ir popierinė gyventojams užpildyti. 2016 m. apklausta 362 gyventojai.

Atlikta apklausos rezultatų analizė, kuri skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Gyventojams sudaryta galimybė Savivaldybės interneto svetainėje prisijungus pateikti informaciją E. demokratijos rubrikose ,,Pranešk apie pažeidimą“,  ,,E. Skundai“. Rubrikoje ,,Pranešk apie pažeidimą“ gyventojams yra sudaryta galimybė pranešimą pateikti ir anonimiškai.

7.

Reikia skatinti Savivaldybės valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų sąžiningumą, veiklos skaidrumą, užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą

Nuolat tikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų užpildę privačių interesų deklaracijas, periodiškai juos informuoti apie pareigą deklaruoti pasikeitusius duomenis

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius

2016–2017 m.

Visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys laiku užpildę privačių interesų deklaracijas ir apie tai informavę direktoriaus įgaliotą valstybės tarnautoją.

Valstybės tarnautojai, politikai informuoti apie prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius interesus elektroniniu būdu, teiktos konsultacijos.

8.

Nepakankamas visuomenės pasitikėjimas savivaldybės įstaigomis

Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant spendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto

Bendrųjų reikalų skyrius

Kas ketvirtį

Savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje ,,Privatūs interesai“ skelbiama informacija apie nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių klausimų svarstymo pareiškusius Savivaldybės tarybos narius ir atvejus.  2016 m. Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose 16 Savivaldybės tarybos narių pareiškė apie nusišalinimą (43 atvejai).

 

Tikslas – plėtoti antikorupcinę kultūrą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybe ir jos institucijomis.

 

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, teigiančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, sumažėjimas 10 proc.

2. Skundų, pateiktų teismui, Administracinių ginčų komisijai ar kitam ginčus nagrinėjančiam subjektui dėl Savivaldybės priimtų sprendimų, skaičius.

 

1 uždavinys.  Skatinti tarnautojus laikytis profesinės etikos.

 

9.

Šiaulių rajono savivaldybės institucijų darbuotojai tinkamai neparengti nustatyti interesų konfliktus, korupcijos atvejus

Organizuoti mokymus profesinės etikos tematika Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

Teisės ir personalo administravimo skyrius

2016–2017 m.

1. Administracijos darbuotojai, Etikos komisijos, Antikorupcijos komisijos nariai, Savivaldybės įstaigos darbuotojai išklausė mokymus ,,Profesinė etika“ (dalyvavo 24 asmenys).

2. 2016-05-24 dalyvauta seminare diskusijoje Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos organizuotame seminare-diskusijoje „Antikorupcijos komisijos: veikla ir problemos“ (Dalyvavo 3 Antikorupcijos komisijos nariai, 2 valstybės tarnautojai).

10.

Siekti, kad Savivaldybės institucijose, įstaigose, įmonėse darbuotojai nepatektų į viešųjų ir privačių interesų konfliktus

Organizuoti mokymus viešųjų ir privačių interesų ir korupcijos prevencijos tematika Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

Teisės ir personalo administravimo skyrius

2015–2017 m.

Mokymai planuojami 2017 metais.

2 uždavinys. Formuoti antikorupcinės elgsenos modelį;

 

11.

Nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais.

Inicijuoti antikorupcinių renginių, skirtų Tarptautinei antikorupcijos dienai, organizavimą mokyklose.

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

Švietimo ir sporto skyrius

2016–2017 m.

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose organizuoti 9 renginiai, skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti:

1. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje gruodžio 7–11 d. visi 5–10 klasių auklėtojai vedė klasių valandėles pasirinkta antikorupcine tema (pvz.: ,,Korupcija. Kas tai?“, ,,Korupcijos reiškinys, jo priežastys ir padariniai“, ,,Kas mūsų aplinkoje nesąžininga?“ ir pan.).

2. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje gruodžio 1–9 dienomis: 1–4 klasių mokiniai dalyvavo žaidime „Rėtis“, 5–8 klasių mokiniai kūrė plakatą „Pamiršk korupcijos veidą“, „Mums – ne pakeliui“ ir kt.  Organizuojami debatai, diskusijos. 9–10 klasių mokiniai  kuria pristatymus „Korupcija pasaulyje ir Lietuvoje“, rengia apklausas ir interviu „Ką žinai apie korupciją“,  „Korupcija mokykloje“.

3. Šiaulių r. Daugėlių pagrindinėje mokykloje lapkričio 28 – gruodžio 9 dienomis: Protų mūšis „Ką žinai apie korupciją?“ (integruotas į istorijos pamokas); antikorupcinių plakatų konkursas; dalyvavimas rajoninėje konferencijoje-konkurse „Antikorupcijos laboratorija“; antikorupcinių plakatų ekspozicija mokyklos fojė.

4. Šiaulių r. Aukštelkės mokykloje gruodžio 9 d. klasės auklėtojų valanda 1–8 kl. Tema: Žaidimas pagal taisykles. Sąžiningai uždirbk ,,Gerulį“.

5. Šiaulių r. Bubių mokykloje gruodžio 9 d. klasių auklėtojai su mokiniais kalbės antikorupcijos tema klasių valandėlių metu: 5 klasėje – „Nebūkim korumpuoti“; 6 klasėje – „Korupcijai – ne!“; 7 klasėje – „Korupcija ir antikorupcija“; 8 klasėje – „Korupcijos apraiškos“;     9–10 klasėje – „Mes prieš korupciją“.

6. Šiaulių r. Pakapės mokykloje gruodžio 9 d. mokiniai, pamokų metu, susipažino su korupcijos žala, sąžiningumu ir  kūrė plakatus antikorupcijos tema.

7. Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykloje-daugiafunkciame centre gruodžio 9 d. vyko diskusijos su pradinių klasių mokiniais Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

8. Šiaulių r. Voveriškių mokykloje gruodžio 5–7 d. per istorijos pamokas 5–10 klasių mokiniams buvo vykdoma apklausa „Ką AŠ žinau apie korupciją“. Gruodžio 9 d. per klasės auklėtojo valandėlę  buvo pristatomi apklausos rezultatai ir 5–10 klasių mokiniams organizuojamas Protų mūšis.

9. Šiaulių r. Švietimo centre gruodžio 9 d. 10.00 val. vyko „Protmūšis“, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

3 uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas.

 

12.

Nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais, organizacijomis – gyventojų pasyvumas antikorupcinėje veikloje.

Parengti tvarką dėl pranešimų priėmimo užtikrinant konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, filialai,

Teisės ir personalo administravimo skyrius.

2016–2017 m.

Sukurta pranešimų apie korupcijos atvejus sistema. Užtikrinta pranešėjų asmens duomenų apsauga.

Įdiegtas anoniminis pranešimo informacinis skydelis Savivaldybės interneto svetainėje.

13.

Skatinti darbuotojus pranešti vadovybei savo įtarimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio atvejus.

Papildyti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles

Savivaldybės administracijos direktorius,

Teisės ir personalo administravimo skyrius.

2015 m.

Sudarytos sąlygos apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje pranešti anonimiškai Savivaldybės administracijos antrame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje. Apie tokią ir kitas informavimo galimybes yra paskelbta Savivaldybės interneto  svetainėje rubrikoje ,,Korupcijos prevencija“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-158, 18.10 punkte numatyta, kad Administracijos valstybės tarnautojai (darbuotojai) ,,18.10. turi teisę  teikti pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio atvejus, galimas korupcijos apraiškas Administracijos direktoriui arba pasinaudoti pasitikėjimo telefonu, pranešti internetu (Savivaldybės interneto svetainėje rubrika ,,Pranešk apie pažeidimą“) arba pasinaudoti anoniminių skundų ir pranešimų dėžute, esančia Savivaldybės administracijoje;“

Tikslas – užtikrinti Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę, gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus.

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, teigiančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, sumažėjimas 10 proc.

2. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc.

 

1 uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.

 

14.

Gyventojai nepakankamai dalyvauja

svarstant ir priimant sprendimus

 

Kiekvienoje seniūnijoje sistemingai rengti Savivaldybės vadovų, administracijos darbuotojų ir kontroliuojamų įmonių  susitikimus

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės antikorupcijos komisija,

asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2015–2017 m.

2016 metais įvyko per 60 savivaldybės vadovų, valstybės tarnautojų susitikimų su rajono gyventojais, seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais ir bendruomenių atstovais.

 

15.

Ne visada teikiamos ataskaitos grįžus iš tarnybinės komandiruotės.

 

Skelbti informaciją apie Savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybines komandiruotes

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę,

Teisės ir personalo

administravimo skyrius.

2015–2017 m.

Nuolat vykdoma tarnybinių komandiruočių apskaita, jų tikslingumas.

2016 m. 97 proc. darbuotojų pateikė ataskaitas grįžę iš komandiruočių pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo taisyklėse nustatytą tvarką.

Informacija apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotes ir ataskaitas teikiama Valstybės tarnautojų registrui VATARAS ir sistemai VATIS

16.

Didelės tarnybinių automobilių naudojimo išlaidos

Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų interneto svetainėse  informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimą Savivaldybės įmonėse ir įstaigose.

 

Savivaldybės administracijos direktorius,

asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę,

įmonių, įstaigų vadovai

2016–2017 m.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos aktualios tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės.

17.

Asmenų pasyvumas antikorupcinėje veikloje, nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais, organizacijomis ir pan.

Inicijuoti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų konkursą ir renginių korupcijos prevencijos tema organizavimą, pateikti švietimo ir ugdymo įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinio švietimo programų įtraukimo į formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

2015–2017 m.

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose organizuoti 9 renginiai, skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti (dalyvavusių skaičius apie 180).

2 uždavinys. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.

18.

Asmenys nemotyvuoti pranešti apie korupcijos atvejus, informacijos trūkumas korupcijos prevencijos srityje

Informacijos sklaida interneto svetainėje, spaudoje, lankstinukų, specialių leidinių kūrimas, specializuoti mokymai

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Savivaldybės antikorupcijos komisija,

asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2015–2017 m.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie vykusius renginius korupcijos prevencijos tema.

2016 m. išleisti skirtukai su telefonais ir kt. kontaktais, kuriais galima pranešti apie pažeidimą. Lankstinukai išdalinti rajono gyventojams.

 

 

 

_________________________________

Į pradžią