Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-1385 2018-10-11
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS<br> 2016 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. A-628 „DĖL NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2016 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. A-628 „DĖL NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio  11  d. Nr. A-1385

                                                                            Šiauliai                                                                                    

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu,

                               p a k e i č i u Nuolatinės komisijos Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos stebėsenai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimo srityje vykdyti sudėtį, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. A-628 „Dėl Nuolatinės komisijos sudarymo“ 1 punktu, ir ją išdėstau taip:

„1. Pirmininkė – Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja – Eugenija Kančauskaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Jonas Kiriliauskas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aldona Laukienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja;

Inga Rimgailienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja;

Irena Simanauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Kristina Steponavičienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja;

Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                                     

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                  Ingrida Venciuvienė

______________

 

 

 

Į pradžią