Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-151 2018-05-29
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO ir VYKDYMO  TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-151

Šiauliai

 

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“,  Šiaulių  rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-172 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

   

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2018 m. gegužės  29 d. sprendimu Nr. T-151

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO ir VYKDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto rengimo, tvirtinimo, vykdymo ir atskaitomybės procedūras, asignavimų valdytojų teises ir pareigas. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Savivaldybės biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, valstybinės statistikos duomenimis, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, kitais biudžeto rengimą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtais  programų sąmatų projektais ir šiomis taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

4. Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktorius organizuoja biudžeto projekto rengimą savo nustatyta tvarka.

5. Administracijos direktorius tvirtina dokumentus, susijusius su  biudžeto sudarymu, vykdymu ir atskaitomybe, jei jie nepatvirtinti aukštesnės galios teisės aktais ar teisės aktai nenumato kitaip. 

6. Administracijos direktorius parengtą Savivaldybės biudžeto projektą pateikia Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

7. Savivaldybės taryba svarsto biudžeto projektą atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos komitetų, frakcijų, rajono gyventojų ir juridinių asmenų, Administracijos pasiūlymus ir išvadas Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

8. Biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendime nurodoma:

8.1. bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

8.2. bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas asignavimų valdytojams programoms vykdyti pagal kiekvieną programos finansavimo šaltinį. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

9. Savivaldybės taryba, tvirtindama Savivaldybės biudžeto pajamas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

2019 m. gruodžio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-362 redakcija

 

10. Savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos sudaromos ir naudojamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

11. Savivaldybės taryba, tvirtindama atitinkamų metų biudžetą, gali sudaryti Administracijos direktoriaus rezervą, kuris turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos.

12. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarka.

 

III SKYRIUS

BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

13. Savivaldybės biudžeto teisinis pagrindas yra Savivaldybės tarybos priimtas sprendimas dėl atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

14. Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės biudžetą, Administracijos Finansų skyrius (toliau – Finansų skyrius) per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo praneša asignavimų valdytojams apie jiems patvirtintus biudžeto asignavimus. Pažymos-pranešimo formą tvirtina Administracijos direktorius. Pažymą-pranešimą pasirašo Finansų skyriaus vedėjas (vedėjo pavaduotojas) ir jį rengęs specialistas.

15. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintos Savivaldybės biudžeto programų sąmatos (toliau – programų sąmatos).

16. Programų sąmatos sudaromos ir pateikiamos informacinėje sistemoje „BiudžetasVS“ pagal Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintas programas, joms vykdyti biudžete skirtus asignavimus, finansavimo šaltinį, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

17. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų. Naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas be patvirtintos programos sąmatos draudžiama.

18. Jeigu Savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų. Šiuo atveju lėšos skiriamos tik tęstinei veiklai, įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti, įsiskolinimams dengti.

19. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtina programų sąmatas. Programų sąmatas pasirašo jas sudariusių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

20. Asignavimų valdytojai turi užtikrinti, kad praėjusių metų įsiskolinimai pagal jų įsipareigojimus būtų numatyti jų programų sąmatose padengti planuojamais metais, neviršijant tiems metams skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų.

21. Finansų skyrius, vadovaudamasis patvirtintu Savivaldybės biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais ir programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytų Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją ir pateikia Administracijos direktoriui tvirtinti.

22. Patvirtintą Savivaldybės biudžetą Finansų skyrius parengia pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir per 30 darbo dienų pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

 

IV SKYRIUS

BIUDŽETO VYKDYMAS

 

23. Administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, kitais biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis, administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą.

24. Savivaldybės biudžeto kasos operacijų vykdymą organizuoja Finansų skyrius per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas. Pervedant asignavimus, Finansų skyrius suformuoja pavedimus, antrojo parašo teisę turintis Finansų skyriaus vedėjas arba Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymus pasirašo, o antrajame etape pirmojo parašo teisę ir papildomą slaptažodį turintis Administracijos direktorius arba Administracijos direktoriaus pavaduotojas autorizuoja pavedimus, tada jie įvykdomi.

25. Biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai finansuojami vadovaujantis patvirtintomis programų sąmatomis. Paraiškos Savivaldybės biudžeto, biudžetinių įstaigų pajamų asignavimams, skolintoms lėšoms (paskoloms) projektų finansavimui, valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų lėšoms gauti  pateikiamos informacinėje sistemoje „BiudžetasVS“.

26. Lėšas pagal pateiktas paraiškas Finansų skyrius perveda asignavimų valdytojams, neviršydamas finansavimo plane patvirtintų biudžeto asignavimų metų ketvirčiui.

27. Finansų skyrius paskolas bankams grąžina, palūkanas ir paskolų aptarnavimo išlaidas moka pagal paskolų sutartyse nustatytas sąlygas ir programos sąmatoje metų ketvirčiui suplanuotus asignavimus.

28. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai privalo užtikrinti:

28.1. skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų naudojimą pagal tikslinę paskirtį ir pagal patvirtintas programų sąmatas, neviršijant patvirtintų asignavimų sumos;

28.2. programoms vykdyti skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

28.3. atsiskaitymą laiku su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, prekių ir paslaugų tiekėjais.

29. Asignavimai naudojami einamaisiais metais Savivaldybės biudžete patvirtintų programų finansavimui užtikrinti, finansiniams įsipareigojimams vykdyti, kreditiniam įsiskolinimui dengti ir kitoms Savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti.

30. Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gaunama finansinė parama administruojama taip, kaip numatyta Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytose tarptautinėse sutartyse arba kituose teisės aktuose dėl atitinkamos Europos Sąjungos finansinės paramos arba kitos gaunamos finansinės paramos.

301. Gautos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos bei bendrojo finansavimo lėšos apskaitomos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

2019 m. gruodžio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-362 redakcija

 

302. Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios nėra gautos kaip asignavimai, priskiriamos biudžetinių įstaigų įplaukoms ir gali būti naudojamos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

2019 m. gruodžio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-362 redakcija

 

31. Jeigu nevykdomas Savivaldybės biudžetas, t. y. gaunama mažiau pajamų negu buvo numatyta, ir nepakanka Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, Finansų skyrius asignavimų valdytojams perveda lėšas, sumažindamas faktiškai negautomis pajamomis. Ši nuostata netaikoma finansuojant programas iš biudžetinių įstaigų pajamų, jeigu asignavimų valdytojai gautas pajamas pervedė į biudžeto sąskaitą.

32. Jeigu Savivaldybės biudžeto sąskaitoje nėra pakankamai lėšų vykdyti visiems vienu metu atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams ir nevykdomas Savivaldybės biudžetas, asignavimų valdytojai naudoja šias lėšas tokia tvarka:

32.1. darbo užmokesčiui;

32.2. socialinio draudimo įmokoms;

32.3. pašalpoms ir kitoms socialinėms išmokoms;

32.4. mitybos išlaidoms;

32.5. paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti (įsipareigojimai bankams);

32.6. įsipareigojimams pagal sudarytas sutartis vykdyti, atsižvelgiant į Savivaldybei taikytinas sankcijas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

32.7. kitoms biudžete numatytoms reikmėms.

33. Reikmėms, nurodytoms 32.1–32.5 papunkčiuose, pervedamos visos reikalingos lėšos pagal nustatytą eilę, o reikmės, nurodytos 32.6–32.7 papunkčiuose, finansuojamos proporcingai turimoms lėšoms.

34. Finansų skyrius gali apriboti, o prireikus ir sustabdyti asignavimų valdytojų finansavimą, jei paaiškėja, kad asignavimų valdytojai netinkamai naudoja lėšas, taip pat tuo atveju, kai jie laiku nepateikia patvirtintų programų sąmatų ar skirtų lėšų naudojimo ataskaitų.

35. Savivaldybės taryba biudžetą tikslina, kai:

35.1. perskirstomi Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas;

35.2. perskirstomi Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus;

35.3. didinami ar mažinami asignavimai išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

35.4. nevykdomas Savivaldybės biudžeto pajamų planas;

35.5. paskirstomos gaunamos viršplaninės pajamos;

35.6. perskirstomos nepanaudotos lėšos;

35.7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta tvarka paskirstomos ir perskirstomos specialiosios tikslinės dotacijos;

35.8. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamus įstatymus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar kitai valstybės institucijai priėmus atitinkamus nutarimus dėl lėšų skyrimo Savivaldybei;

35.81. gaunamos iš valstybės institucijų ir įstaigų (t. y. iš valstybės biudžeto asignavimų) Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos bei bendrojo finansavimo lėšos;

2019 m. gruodžio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-362 redakcija

35.9. gaunamos ir perduodamos lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus;

35.10. asignavimų valdytojai pateikia prašymus dėl asignavimų keitimo, jeigu keičiami finansavimo šaltiniai, asignavimai programai, išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

35.11. kitais atvejais, vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus.

36. Administracijos direktorius įsakymu keičia Savivaldybės biudžeto asignavimų ketvirtinį paskirstymą, jeigu nesikeičia asignavimai programai, asignavimų valdytojui, išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti.

37. Asignavimų valdytojai biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, turi teisę keisti patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį apie tai informuodami Finansų skyrių, neviršydami patvirtintų tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, sumų. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas kreditinis įsiskolinimas. Nesant įsiskolinimo, sutaupyti asignavimai išlaidoms gali būti skiriami turtui įsigyti.

38. Asignavimų valdytojai turi teisę biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti bendros asignavimų sumos programai vykdyti paskirstymą ketvirčiais, suderinę su Finansų skyriumi.

39. Asignavimų valdytojai prašymą keisti asignavimų paskirtį teikia Administracijos direktoriui. Prašyme nurodo konkrečią asignavimų keitimo priežastį.

40. Inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį per pirmus tris metų ketvirčius ir ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį per ketvirtąjį metų ketvirtį gali Finansų skyrius, atsižvelgdamas į asignavimų valdytojų siūlomus patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus. Einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimai gali būti inicijuojami ir dažniau, jeigu jie būtini užtikrinti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinimą.

 41. Finansų skyrius, gavęs asignavimų valdytojų prašymus keisti asignavimų paskirstymą, patikrina jų teisingumą ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymo arba Savivaldybės tarybos sprendimo projektus.

42. Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos sprendimu arba Administracijos direktoriaus įsakymu dėl biudžeto pakeitimo, atitinkamai tikslina programų sąmatas ir per 5 darbo dienas jas pateikia Finansų skyriui.

43. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai nepanaudotas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas grąžina į Savivaldybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip paskutinę einamųjų metų darbo dieną.

44. Likusias nepanaudotas priimtame Lietuvos Respublikos Seimo atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Savivaldybės biudžetui tikslinės paskirties lėšas, taip pat lėšas, kurios per metus buvo paskirtos Savivaldybės biudžetui pagal atskirus įstatymus ar Vyriausybės nutarimus arba panaudotos ne pagal savo tikslinę paskirtį, Finansų skyrius grąžina į valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki sausio 10 d.

 

V SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

 

45. Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) ir pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

46. Asignavimų valdytojai teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai teikiamų paslaugų kainas. Biudžetinių įstaigų pajamos naudojamos šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams pagal patvirtintas veiklos programas.

47. Biudžetinė įstaiga rengia asignavimų iš biudžetinių įstaigų pajamų programų sąmatas. Programų sąmatos gali būti rengiamos pagal kiekvieną pajamų šaltinį atskirai.

48. Biudžetinių įstaigų pajamų programų sąmatos turi būti tikslinamos einamaisiais metais, jeigu gaunama daugiau arba mažiau pajamų už teikiamas paslaugas, negu buvo planuota.

49. Viršplaninėmis ir negautomis biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis tikslinamas Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas.

50. Biudžetinės įstaigos gautas pajamas už teikiamas paslaugas, mokestį už vaikų ugdymą ikimokyklinėse įstaigose, lavinimą neformaliojo ugdymo įstaigose, kitas pajamas ir pajamas už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą kaupia atskiroje sąskaitoje.

51. Biudžetinės įstaigos ar biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas gautas biudžetinių įstaigų pajamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį perveda į Savivaldybės iždo sąskaitą banke.

52. Biudžetinių įstaigų pajamos jų programoms vykdyti pervedamos į biudžetinių įstaigų sąskaitas. Asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškos dėl tos sumos arba naudoti jų vykdomai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą.

53. Biudžetinė įstaiga programų išlaidoms padengti pirmiausia turi naudoti asignavimus, gautus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į Savivaldybės biudžetą biudžetinės įstaigos pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus šių lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytas lėšas, kurių negali naudoti kitiems tikslams.

54. Kitoms biudžetinių įstaigų lėšoms pajamos priskiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. Kitos biudžetinių įstaigų lėšos naudojamos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

55. Biudžetinių metų pabaigoje biudžetinės įstaigos nepanaudotas pajamų lėšas perveda į Savivaldybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip paskutinę einamųjų metų darbo dieną.

56. Biudžetinės įstaigos vadovas atsako už patvirtintų programų vykdymą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, ir efektyvų lėšų naudojimą.

57. Biudžetinių įstaigų gauta negrąžintina finansinė parama turi būti apskaitoma biudžetinių įstaigų atskiroje sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir ji naudojama įstaigos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti pagal atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą.

 

VI SKYRIUS

 SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

58. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Finansų skyrius rengia ir teikia Finansų ministerijai, vadovaudamasis Finansų ministerijos nustatytomis Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklėmis, asignavimų valdytojai – vadovaudamiesi Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

59. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai pateikia Finansų skyriui:

59.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:

59.1.1. metinį ataskaitų rinkinį – kitais metais po ataskaitinių metų iki sausio 10 dienos valstybės biudžeto lėšų, iki sausio 30 dienos savivaldybės biudžeto lėšų;

59.1.2. ketvirtinį ataskaitų rinkinį – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio iki 8 dienos valstybės biudžeto lėšų, iki 12 dienos savivaldybės biudžeto lėšų;

59.2. Pažymas dėl finansavimo sumų – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio iki 6 dienos valstybės deleguotoms funkcijoms, iki 30 dienos savivaldybės biudžeto;

59.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, pažymas apie bankinius likučius įstaigų sąskaitose pagal programas / finansavimo šaltinius – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio iki 12 dienos;

59.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintas ataskaitas apie gautas pajamas (formos S4, S5, S6, S7) pasibaigus ketvirčiui – iki kito mėnesio 15 dienos, pasibaigus metams – iki sausio 25 dienos.

60. Viešojo sektoriaus subjektai teikia Finansų skyriui finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nurodytais terminais.

61. Finansų skyrius rengia:

61.1. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, remdamasis Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais;

61.2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, remdamasis viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniais.

62. Parengtą Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį pasirašo Administracijos direktorius ir Finansų skyriaus vedėjas ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

63. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinius Finansų skyrius teikia tvirtinti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

64. Parengtus Savivaldybės metinius ataskaitų rinkinius Finansų skyrius teikia Finansų ministerijai Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimus, papildymus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

66. Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-362 - 2019-12-17
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią