Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-133 2018-04-24
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Gruzdžių komunalinio ūkio UAB


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-133

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-133

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

           

Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija) paskirtis – vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityse, skatinti švietimo, sveikatos įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.

Antikorupcijos komisija sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015–2019 metų kadencijos įgaliojimų laikui.

Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi Antikorupcijos komisijos sudėtis. Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-204 vietoj Antikorupcijos komisijos nario Dariaus Krištaponio Antikorupcijos komisijos nariu  paskirtas tarybos narys Rolandas Samuila (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. Sp-76 „Dėl Alytaus miesto, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų rūdos, Kėdainių rajono, Kretingos rajono, Šiaulių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“).

Antikorupcijos komisija sudaryta iš 10 narių: 6 Savivaldybės tarybos narių (Alfredas Jonuška, Ingrida Volosova,  Martynas Rusteika, Rolandas Samuila, Algimantas Gaubas,  Žydrūnas Grinius), 1 Savivaldybės administracijos tarnautojo (Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja) ir 3 gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų – seniūnaičių (Giedrius Jakubėnas, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Kužių seniūnijos Sauginių seniūnaitijos seniūnaitis, Loreta Olišauskienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kuršėnų miesto seniūnijos Stoties seniūnaitijos seniūnaitė, Reda Petkauskienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Ginkūnų seniūnijos Rasos seniūnaitijos seniūnaitė). Antikorupcijos komisijos pirmininkas – Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotojas – Martynas Rusteika.

2017 m. vyko 4 Antikorupcijos komisijos posėdžiai.

Antikorupcijos komisija svarstė ir pateikė Savivaldybės tarybai tvirtinti Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitą, Šiaulių rajono savivaldybės 2016 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą, kuri skelbiama Savivaldybės inerneto svetainėje.

Antikorupcijos komisijos posėdžiuose išklausomi gauti skambučiai pasitikėjimo telefonu, atliekama pranešimų analizė.

Antikorupcijos komisija tęsė gauto skundo iš Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – LŠDPS) Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės organizacijos komiteto dėl Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos paskelbto konkurso direktoriaus pavaduotojos (-o) ugdymo pareigoms užimti reikalavimų nagrinėjimą. Taip pat nagrinėjo naujus LŠDPS Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės organizacijos komiteto prašymus dėl buvusio Meškuičių gimnazijos direktoriaus Algio Mačiulio veiksmų, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus persiųstą Lietuvos profesinės sąjungos skundą ir gautą Savivaldybės administracijos atsakymą dėl UAB Kuršėnų autobusų parko direktoriaus paskyrimo, UAB ,,RNDV Group“ pranešimą ,,Dėl viešųjų pirkimų konkurso, Nr. 344548, Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbų“.

Antikorupcijos komisija, nagrinėdama skundus ir prašymus, kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl veiklai reikalingos informacijos pateikimo, į Savivaldybės tarybos Etikos komisiją, kad įvertintų, ar buvusio Meškuičių gimnazijos direktoriaus Algio Mačiulio veiksmai nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, kvietė į posėdžius Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus.

Antikorupcijos komisija svarstė ir pritarė sričiai, kurioje buvo atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pasirinka sritis – finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai teikimas, finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms teikimas ir finansinės paramos jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimas.

Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ Antikorupcijos komisija visuomenei skelbė ir pagal reikalą atnaujino informaciją apie Antikorupcijos komisijos posėdžius, Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, parengtas rekomendacijas. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami įvykę / vyksiantys Antikorupcijos komisijos posėdžiai bei jų darbotvarkės.

Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną, kuri skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią, kartu su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Šiaulių valdybos atstovais dalyvauta Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje Šiaulių rajono moksleivių pilietinių iniciatyvų konferencijoje ,,Antikorupcijos laboratorija“. Renginyje dalyvavo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos, Šiaulių r. Drąsučių, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės, Šiaulių r. Bubių, viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklų moksleiviai.

Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planu, Antikorupcijos komisijos nuostatais, kitais teisės aktais.

 

 

________________________

 

 

 

Į pradžią